ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

 

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)         podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)        podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)         podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)        podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)         vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)         napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)        poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)        vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Školní vzdělávací program Mateřské školy Na Děkance má sportovně ekologické zaměření. Jeho hlavním cílem je vzbudit v dětech od raného věku zájem o pohybové a sportovní aktivity, seznámení s různými formami pohybových činností. Vést děti k uvědomění, že zdravý pohyb je ideální ve zdravém prostředí, což mohou lidé (i děti předškolního věku) svým konáním ovlivnit.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1      Každé přijaté dítě má právo

a)    na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)   na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)    na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

2. 3        Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Povinnosti dětí

 

3.1       Děti se řídí dohodnutými pravidly ve třídách.

 

3.2       Děti respektují pokyny zaměstnanců školy.

 

3. Práva zákonných zástupců

 

3.1       Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

a)         přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

b)        zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, umožnit dětem volný a bezpečný pohyb ve třídě i při pobytu venku vhodným oblečením,

c)         na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

d)         informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

e)         dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

f)         oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

g)        ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

h)        zákonní zástupci odpovídají za obsah šatních skříněk dětí,

i)          akce pořádané školou za účasti rodičů – po předání dítěte zákonnému zástupci pedagogickým pracovníkem, odpovídá za dítě a majetek školy na akci zákonný zástupce.

 

Rodiče akceptují možnost fyzického kontaktu pedagogického pracovníka nebo provozního zaměstnance školy na intimních partiích dítěte pouze v případě, kdy je třeba pomoci dítěti s hygienou, dát první pomoc či v dalších výjimečných případech.

 

 

5. Povinnosti pedagogických pracovníků

 

a)      odpovídat za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště,

b)      poskytovat informace o výchovně vzdělávacím procesu dítěte jeho zákonným zástupcům,

c)      poskytovat předem a s předstihem informace důležité pro zákonného zástupce dítěte (změny v organizaci MŠ, akce MŠ…),

d)     umožnit konání konzultačních hodin zákonným zástupcům dítěte, pokud o to požádají,

e)      zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do styku,

f)       sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis se zákonným zástupcem a informovat ředitelku školy o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním projevům, pedagogičtí pracovníci zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech, včetně zápisu do třídní dokumentace.

g)      ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

 

6. Práva pedagogických pracovníků

 

a)      převzít od zákonného zástupce pouze dítě, které je zdravé, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí i svého,

b)      projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte, informovat ředitelku školy,

c)      pedagogové mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svojí práci.

 

7. Povinnosti ředitelky mateřské školy

 

 Jsou stanoveny platnou legislativou.

 

8. Povinnosti všech zaměstnanců

 

a)      pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny,

b)      dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody, nevodit do celého areálu MŠ cizí osoby v době pracovní a mimopracovní, při pobytu ve všech prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit ředitelce školy,

c)      při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem, úraz ihned oznámit ředitelce školy, vždy provést záznam do knihy úrazů, ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 

 

9. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

9. 1      Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

9. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a)      žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

b)       potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, splnění povinnosti řádného očkování se nevztahuje na děti v režimu povinného předškolního vzdělávání (povinné předškolní vzdělávání plní dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosahuje pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky).

 

 

9. 3      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

9. 4      Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

9. 5      Mateřská škola si při zápisu vyžádá kontaktní údaje zákonných zástupců (oprávněných osob), které budou se školou komunikovat. V případě, že se bude ve škole hlásit zákonný zástupce, o kterém nemá škola žádné informace, je ředitelka oprávněna kontaktovat druhého zákonného zástupce, vyrozumět ho o nastalé situaci, neposkytovat žádné informace ihned a to i pokud se takový zákonný zástupce prokázal patřičným dokumentem (např. rodný list dítěte).

 

9. 6      Docházka dítěte je podmíněna dodržováním platných právních předpisů ČR týkající se mimo jiné pobytu dítěte.

 

9. 7      V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

 

10. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další související dokumentaci je možné stáhnout z www.dekanka.cz nebo vyzvednout přímo v MŠ u ředitelky nebo její zástupkyně.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte je následně zveřejněno na webových stránkách školy nebo na centrální informativní nástěnce ve vestibulu školy pod přiděleným registračním číslem dítěte.

V měsíci červnu jsou rodiče přijatých dětí pozváni na schůzku s vedením MŠ, kde dostanou potřebné informace k provozu školy, mohou si domluvit průběh adaptace atd..

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce dítěte poštou do vlastních rukou.

 

11. Ukončení předškolního vzdělávání

 

11. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a)      se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)      zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)      ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)     zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

11. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je

         předškolní vzdělávání povinné.

 

12. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

12. 1    Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

12. 2  Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu:

-          Pokud počet dětí v mateřské škole, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, činí alespoň čtyři, je zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

-          Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně. Tato hodina je rozdělena do dvou dnů po 30 minutách.

-          S těmito dětmi pracuje kmenový pedagog mateřské školy, který se na práci s dětmi s OMJ specializuje.

-          O průběhu a výsledcích jazykové přípravy dětí je vedena evidence.

 

 

12. 3  Zákonní zástupci musí akceptovat tento školní řád a v případě, že mluví a rozumí pouze v cizím jazyku, jsou povinni zajistit si na své náklady tlumočníka.

 

13. Docházka a způsob vzdělávání

 

13. 1    Provozní doba MŠ Na Děkance  je od pondělí do pátku vždy od 6:30 do 17:30 hod.

           Časový harmonogram činností je stanoven režimem dne.

 

13.2     Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se

            zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu              v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci

            dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou

            prováděny písemnou formou.

 

13. 3    Docházka a omlouvání dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání:

            Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

            Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti a to telefonicky, písemně na předepsaný formulář, který se vhodí do schránky k tomu určené v přízemí školy, sms zprávou na provozní mobil nebo na e-mail k tomu určený msnadekance@seznam.cz – tento e-mail slouží pouze pro omluvy dětí z docházky, pro ostatní komunikaci s MŠ je určen e-mail dekanka@dekanka.cz

 

            Docházka a omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání:

            Povinné předškolní vzdělávání plní dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosahuje pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

 

            Realizuje se formou pravidelné denní docházky, a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Začátek povinného předškolního vzdělávání je v 8:00 hod. a končí ve 12:00 hod.

 

            Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (podzimní, vánoční, velikonoční). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy – tedy jsou ve stejném termínu jako mají ostatní školy v MČ Praha 2.

 

            Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti a to telefonicky, písemně do sešitu omluv v přízemí školy, sms zprávou na provozní mobil nebo na e-mail k tomu určený msnadekance@seznam.cz – tento e-mail slouží pouze pro omluvy dětí z docházky, pro ostatní komunikaci s MŠ je určen e-mail dekanka@dekanka.cz.

            Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Docházkový list je uložen v kmenové třídě dítěte.

 

13. 4    Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                            

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

13.5.    Distanční vzdělávání

 

            Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská škola

            povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání

distančním způsobem.

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.

 

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

·         z celé mateřské školy

·         z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti

(postačí naplnění jedné z těchto podmínek)

            z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení

            mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle       

            zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

            Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem

            přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.

 

            Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového

            vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře

            odpovídající okolnostem.

·         Vzdělávací nabídka bude poskytována dle aktuálního třídního vzdělávacího programu dané třídy s přihlédnutím k podmínkám distančního vzdělávání.

·         Dvakrát týdně bude zasílána vzdělávací nabídka prostřednictvím mailů jednotlivých tříd. Vzájemná komunikace pedagogů s rodiči bude prioritně probíhat formou mailů, případně telefonicky. Pedagogové mohou nabízet rodičům i krátká on-line setkání.

·         V případě, že rodič nemá možnost dítěti zajistit přístup ke vzdělávání touto formou, bude škola paralelně poskytovat podklady pro vzdělávání v papírové formě a konzultace s rodiči

telefonicky.

·         Výstupy ze vzdělávání jsou předávány zákonnými zástupci dle pokynů školy s ohledem na aktuální situaci.

·         Neúčast dítěte v době distančního vzdělávání je zákonný zástupce povinen řádně omluvit.

Písemně na mail určený pro omluvy dětí z docházky, sms zprávou na mobilní telefon MŠ nebo vhozením do poštovní schránky. Následně po znovuotevření MŠ zapíší omluvy do omluvného listu dítěte.

 

Stravování v době distančního vzdělávání – školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem, které se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej jídla se provádí předáním ve vstupním vestibulu školy.

 

14. Individuální vzdělávání

 

14. 1    Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ.

 

14. 2    Zákonný zástupce dítěte je povinen tento způsob vzdělávání oznámit v termínu, kdy na škole

probíhá zápis pro další školní rok, němž dítě bude plnit povinnou předškolní docházku,

nejpozději však 3 měsíce před začátkem školního, v němž dítě bude plnit povinnou

předškolní docházku.

 

14. 3    Oznámení musí být písemné, formulář je ke stažení na webových stránkách MŠ nebo je

            možné si jej vyzvednout v MŠ.

 

14. 4    Ředitelka školy zákonnému zástupci doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno.

 

14. 5    V období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku – tedy v období: druhý týden v

             listopadu a druhý týden v prosinci stanoví ředitelka školy způsob a termíny ověření úrovně

             osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Konkrétní datum na daný

             školní rok sdělí ředitelka školy zákonnému zástupci písemně.

 

14. 6    Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření ve stanoveném termínu.

 

14. 7    V případě, že zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření očekávaných výstupů

            v řádném ani náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek. Na základě tohoto

 ukončení dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat.

 

14. 8    Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte výjimkou

 kompenzačních pomůcek.

 

14. 9    Způsob ověření očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskutečňuje formou

            rozhovoru v časovém vymezení 20 min a formou metodického pozorování při připravených

aktivitách a činnostech – v časovém vymezení 60 min. Z tohoto ověřování bude proveden

písemný zápis, jehož součástí bude portfolio dítěte.

 

14. 10  Ověřování se uskutečňuje v prostorách MŠ Na Děkance, přítomna je ředitelka školy,

            učitelka, rodič, který ale do ověřování nezasahuje.

 

15. Odklad školní docházky

 

Na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - vystaví příslušná základní škola - do které se zákonní zástupci dítěte dostaví k zápisu a požádají-li o odklad školní docházky: Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Na základě tohoto „Rozhodnutí“ požádá zákonný zástupce o prodloužení docházky dítěte do MŠ Na Děkance písemnou formou, společně s kopií „Rozhodnutí“ a to nejpozději do 2. května daného roku.

                       

16. Přebírání/ předávání dětí

 

16. 1    Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají osobně dítě učitelkám mateřské školy.

 

16. 2    Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou.

 

16. 3    Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídní učitelce.

            Pověřenou osobou může být i nezletilá osoba, pokud dosáhla 15. let věku.

 

16. 4    Opakované pozdní vyzvednutí dítěte z MŠ (3x) bez podání předchozího telefonického vysvětlení bude důvodem k vyřazení dítěte z docházky do mateřské školy.

            Toto se nevztahuje na dítě v režimu povinného předškolního vzdělávání.

 

16. 5    Postup při nevyzvednutí dítěte po 17:30 hod.:

            - Učitelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce.

            - V případě nezastižení zákonného zástupce vyčká 1 hodinu v MŠ.

            - Poté informuje městskou policii, která zajistí v součinnosti s oddělením sociálně právní ochrany dětí umístění dítěte do příslušného zařízení.

            - Informace o zajištění dítěte bude umístěna na vstupní brance MŠ.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

17. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 17:30 hod.

 

17. 2    Děti se ráno scházejí vždy v jedné třídě, ostatní třídy jsou postupně otevírány až do 8:00 hod. Třídy jsou vyznačené obrázkem zvířete na nástěnce ve vestibulu. Totéž je při odpoledním rozcházení.

 

17. 3    Z bezpečnostních důvodů se MŠ zamyká v 8:30 hod., prosíme, zvoňte a vyčkejte otevření.

            Aby nebyl rušen klid oběda, otevírá se škola až ve 12:15 hod. Po odpolední svačině se otevírá nejdříve ve 14:45 hod.

 

17. 4    Dřívější vyzvednutí dítěte je třeba předem domluvit s třídními učitelkami.

 

17. 5    V době, kdy není budova uzamčena, je vstup možný s použitím bezpečnostního čipu (viz. bod IV. 20. 4).

 

17. 6    Vstup „cizím“ osobám (tj. osobám, které nejsou zaměstnancem školy, dítětem, zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou) je umožněn pouze po sdělení důvodu návštěvy a v doprovodu zaměstnance školy.

 

17. 7    Nouzový únikový východ z budovy mateřské školy se nachází v 1. patře vlevo na konci chodby. Používání nouzového východu k průchodu do budovy základní školy je přísně zakázáno.

 

17. 8    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

17. 9    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí nebo nevyhovující rozptylové podmínky (od 5.stupně znečištění).

 

17. 10  Pokud pobývají děti na školní zahradě v odpoledních hodinách, vyzvedávají si je zákonní zástupci přímo na zahradě u učitelky, která zapíše odchod dítěte do záznamového archu.

 

17. 11  O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola včas informuje na webových stránkách nebo na třídních nástěnkách. Doporučujeme nástěnky pravidelně sledovat.

 

17. 12  Za zvukové a obrazové záznamy pořízené třetí osobou škola neodpovídá.

 

 

 

 

18. Platby v mateřské škole

 

18. 1 Úplata za předškolní vzdělávání

a)      řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., (o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů),

b)      úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vždy na období jednoho školního roku (1.9. – 31.8.) a je zveřejněna na centrální informativní nástěnce v mateřské škole vždy k 30.6. příslušného kalendářního roku,

c)      pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu,

d)     zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

e)      osvobozen od úplaty je:

-          zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

-          zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

-          rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

-          fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, §164, odst.a).

 

18. 2 Úplata za školní stravování

a)      rodiče hradí pouze náklady za potraviny, věcnou režii hradí zřizovatel mateřské školy, platy zaměstnanců kuchyně jsou čerpány ze státního rozpočtu,

b)      výše nákladů na potraviny pro naši mateřskou školu je stanovena po rozboru hospodaření v předcházejícím školním roce,

c)      aktuální výše úplaty za školní stravování je uvedena na centrální informativní nástěnce ve vestibulu školy, na webových stránkách školy, informace též poskytne hospodářka školy na telefonním čísle 224920834,

d)     dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy, individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, si mohou rodiče dohodnout přímo s vedoucí ŠJ,

e)      pokud má dítě lékařem předepsaný dietní režim, oznámí toto zák. zástupce ředitelce školy, která po sepsání „Dohody o individuálním stravování“ umožní náhradní formu stravování,

f)       pravidla pro tvorbu jídelního lístku

·         řídí se platnými vyhláškami

·         podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“

            spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná

            výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy,

g)      přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno nejpozději do 7:30 hod. toho dne, na který má být oběd odhlášen nebo přihlášen a to telefonicky nebo sms zprávou (731465808 – provozní mobil), písemně do sešitu ve vestibulu školy, na www.dekanka.cz (sekce omluva z docházky) nebo na e-mail k tomu určený msnadekance@seznam.cz,

h)      v případě, že z důvodu náhlé nemoci zákonný zástupce nepřítomné dítě do 7:30 hod. nestihne omluvit, strava je započtena a rodič má možnost pouze v tento den stravu dítěti vyzvednout v MŠ v době vydávání oběda, tj. 12:00 – 12:30 hod. do vlastní přinesené nádoby.

i)        V případě, že dítě nebude přítomno v mateřské škole na odpolední svačinu (jde v daný den po obědě), může si zákonný zástupce vyzvednout odpolední svačinu v kuchyni mateřské školy v době od 12:15 do 13:00 hod. Svačina vydaná s sebou je určena k rychlé spotřebě.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

19. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

19. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

19. 2  Dítě nebude předáno rodiči nebo jiné oprávněné osobě, pokud bude existovat důvodná

          pochybnost o zajištění bezpečného dozoru nad dítětem po jeho převzetí.

 

19. 3  Rodič, který nemá dítě svěřeno do péče, ale který není nijak omezen ve své rodičovské

           zodpovědnosti, má právo udržovat pravidelné osobní kontakty se svým dítětem, pokud

           takové kontakty nejsou v rozporu se zájmem dítěte. Není-li styk rodiče s dítětem upraven

           rozhodnutím soudu, nemůže rodič, který nemá dítě v péči, uplatňovat své právo na osobní

           styk s dítětem jednostranně bez dohody s druhým rodičem, ale musí se na konkrétní

           podobě svých osobních kontaktů s dítětem dohodnout s rodičem, který má dítě v péči.

           Pokud se oba rodiče nedohodnou, může o úpravě styku rodiče s dítětem rozhodnout soud.

           Je žádoucí, aby rodič, který dítě v péči má, dostatečně výslovně a prokazatelně

           informoval školu o rozhodnutí soudu nebo o soudem schválené dohodě rodičů, na jejichž

           základě mu bylo dítě do péče svěřeno. Současně s tím by měl tento rodič informovat školu

           o tom, jaká dohoda byla uzavřena ohledně styku dítěte s druhým rodičem, případně jaké

           bylo vydáno soudní rozhodnutí o úpravě styku druhého rodiče s dítětem.

 

19. 4  Mateřská škola umožní vykonat osobní návštěvu dítěte ve škole rodičem, který nemá dítě

           ve své péči a není omezen v rodičovské odpovědnosti. Tato doba je stanovena na každý

           den provozu mateřské školy v době od 10:30 do 11:30 hod. v budově mateřské školy a to

           po předchozí domluvě s třídní učitelkou dítěte. K vykonání návštěvy dítěte v zařízení

           přitom není třeba souhlasu rodiče, který má dítě svěřeno do péče. Jedná se totiž pouze o

           kontakt rodiče s dítětem ve škole  a nikoliv o převzetí péče o dítě (dítě po dobu návštěvy

           rodiče nadále zůstává v péči mateřské školy). Toto neplatí v případě, že má rodič

           rozhodnutím soudu zakázán jakýkoliv styk s dítětem.

 

19. 5    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 15 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

19. 6    Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

19. 7    Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí s potřebou podpůrných opatření, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

19. 8    Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

19. 9    Definování školního úrazu – školním úrazem je úraz, který se dítěti stal při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí od vstupu dětí do prostoru školy až do odchodu z nich. Týká se také aktivit mimo budovu školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu – vycházky, výlety, exkurze, zájezdy. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na stanovené shromaždiště mimo areál školy a zpět na cestě z takové akce konané mimo MŠ.

            Stane-li se dítěti závažnější úraz během pobytu v MŠ, budou o něm zákonní zástupci neprodleně informováni. V případě nutnosti se nejprve volá záchranná služba a ihned poté informují zákonní zástupci dítěte. Pokud se přihodí méně závažný úraz (odřenina, lehké krvácení z nosu…) a u dítěte se neprojeví závažné problémy, hlásí se tato skutečnost rodičům při běžném předávání dítěte.

            Všechny úrazy, i zdánlivě méně významné, budou zapisovány do knihy úrazů dětí. Záznam o úrazu vyhotovuje škola v souladu s vyhláškou o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

19. 10 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé.

            V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., má mateřská škola povinnost

            zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících

            činnostech.

            Jedná se nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ale též o

            předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

            Zákonný zástupce má povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání

            v případě onemocnění.

            Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro

            ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského

            zákona.

 

19. 11  Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha)

            nebo výskytu pedikulózy (vší) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění

            další zdravotní péče o dítě.

            Podávání léků dětem při dlouhodobém onemocnění je možné pouze po sepsání „Dohody

            o podávání léku“, kterou si rodič vyžádá u ředitelky školy. V jiných případech není

            podání léku dítěti v mateřské škole možné.

            Vrací-li se dítě po nemoci, s nímž rodiče navštíví lékaře, je účelné přinést potvrzení

            lékaře o zdravotním stavu dítěte (…je zdrávo a může do kolektivu…). Jinak bude rodič

            požádán o podepsání prohlášení, že dítě nejeví známky onemocnění nebo pedikulózy na

            formulář, který mu předá učitelka.        

            Při nepřítomnosti z důvodu rekreace, dovolené atp. není třeba prohlášení podepisovat.

 

19. 12  Rodiče akceptují možnost fyzického kontaktu učitelky nebo provozního zaměstnance na

            intimních partiích dítěte  v případě, že je třeba pomoci dítěti s hygienou,

            poskytnout první pomoc, či v dalších výjimečných případech.

 

 

19. 13  Mateřská škola neodpovídá za cenné předměty a hračky, které děti do MŠ přinesou. Děti

            nemohou přinášet vlastní hračky, které mohou způsobit poranění.

            Zákaz nošení nebezpečných předmětů, hořlavých a jinak nevhodných (špičatých, ostrých

            atd.) látek a předmětů.

 

19. 14  V celém areálu školy je zákaz kouření a používání elektronických cigaret, požívání

            alkoholu a jiných návykových látek, v celém areálu je zákaz vstupu se psy, v celém

areálu je zákaz používání nepovolených elektrických spotřebičů.

Dále viz. směrnice k zajištění BOZD, která je umístěna v mateřské škole (u ředitelny),

Společně se školním vzdělávacím programem a dalšími vnitřními předpisy.    

 

 IV.     Zacházení s majetkem mateřské školy

 

20. 1    Každý pracovník mateřské školy je povinen chránit majetek školy před poškozením,

 zničením či zneužitím.

 

20. 2    Každý pracovník je povinen šetrně nakládat s materiálovým vybavením školy, neplýtvat

            materiálem, třídit odpady dle pokynů a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské

            školy.

 

20. 3    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti

            zacházely šetrně s učebními pomůckami, s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a

            nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

20. 4    Zákonní zástupci (nebo jimi zmocněné osoby) mají přístup do budovy mateřské školy

            prostřednictvím bezpečnostního čipu a to v době od 6:30 do 8:30, od 12:45 do 13:00, od

            14:45 do 17:30. Ve zbylém čase je MŠ uzamčena a vstup je možný pouze po zazvonění.

            Bezpečnostní čipy se vydávají za zálohu v kanceláři školy. Po úplném skončení docházky

dítěte do MŠ je povinnost všechny vydané čipy odevzdat v kanceláři školy, záloha bude

vrácena. V případě ztráty čipu je záloha nevratná.

 

20. 5    Zákonní zástupci (nebo jimi zmocněné osoby) nesmí při příchodu ani při odchodu

            z budovy umožnit vstup jiným osobám. Při průchodu vstupními skleněnými dveřmi je

nutné zkontrolovat, zda se dveře zcela dovřely. Dodržování těchto opatření je důležité

pro zajištění bezpečnosti v celém objektu.

 

20. 6    Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a

 předání pedagogické pracovnici, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu

 jednání s pedagogickými pracovnicemi, při účasti na akcích pořádaných jednotlivými

 třídami.

 

20. 7    Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby

 nepoškozovali majetek školy a školní zahrady a v případě, že zjistí jeho poškození,

 nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní

 zástupci jsou po převzetí dítěte odpovědni za chování dětí, aby nedocházelo

 k svévolnému poškozování prostor a areálu MŠ a byla zajištěna bezpečnost dětí.

 

20. 8    Pobyt dětí s rodiči na školní zahradě a na předzahrádce mateřské školy bez

 přítomnosti pedagogických pracovnic je zakázán.

 

20. 9    V případě poškození majetku školy svévolně nebo z nedbalosti (dětmi i doprovodem)

 bude tato okolnost projednána se zákonným zástupcem, který zajistí spoluúčast na

 odstranění vzniklé škody.

 

 

20. 10  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Děti jsou s touto problematikou seznamovány formou přiměřenou jejich věku v rámci Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy a to průběžně po celou dobu docházky dětí do MŠ. Škola má zpracovaný Program pro prevenci SPJ. Jedná se především o nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilí.

 

V rámci prevence před projevy nežádoucího chování mezi dětmi provádí pedagogické pracovnice MŠ průběžné sledování vztahů v třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to v úzké spolupráci s rodiči, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

21. 1    Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy – u ředitelny.

 

21. 2    Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách a konzultačních hodinách.

 

21. 3    Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

22. 1    Podle § 30 školského zákona č. 561ú2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na centrální informativní nástěnce ve vstupním vestibulu školy a na webových stánkách školy.

 

22. 2    Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu ze dne 1.10.2020, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

 

22. 3    Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1.9.2021                                                          Monika Biemannová

                                                                                                               ředitelka školy