Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

se sídlem Na Děkance 2/130, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

tel./fax: 224 920 679, e-mail: dekanka@dekanka.cz , www.dekanka.cz, IČ 60461101

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

 

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a)       podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)       podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)       podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)       podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)       vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)        napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)       poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)       vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Školní vzdělávací program Mateřské školy Na Děkance má sportovně ekologické zaměření. Jeho hlavním cílem je vzbudit v dětech od raného věku zájem o pohybové a sportovní aktivity, seznámení s různými formami pohybových činností. Vést děti k uvědomění, že zdravý pohyb je ideální ve zdravém prostředí, což mohou lidé (i děti předškolního věku) svým konáním ovlivnit.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1      Každé přijaté dítě má právo

a)   na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)   na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)   na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

2. 3        Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Povinnosti dětí (po srozumitelném a věku úměrném poučení)

 

3.1       Dodržovat a respektovat pravidla, která si stanoví na začátku školního roku.

 

3.2       Podřizovat se v nezbytné míře omezením vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád.

3.3       Řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob.

 

3.4       Pomáhat kamarádům a neubližovat jim.

 

3.5       Dodržovat osobní hygienu v míře odpovídající věku.

 

3.5       Oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy své přání či potřebu.

 

3.6       Oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní a jednání kamaráda odlišné od dohodnutých pravidel.

 

3.7       Dodržovat pravidla bezpečného pohybu v MŠ i mimo ni.

 

3.8       Dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců školy.

 

3.9       Šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

4. Práva zákonných zástupců

 

4.1       Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

4.2       Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

4.3       Po dohodě s učitelkou být přítomni při vzdělávacích činnostech ve třídě.

 

4.4       Zákonní zástupci mají právo na kompletní informace o provozu školy. Všechny podstatné informace mající dopad na chod školy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím vzdálený přístup.

 

4.5       Být informováni o zdravotním stavu dítěte.

 

4.6       Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

4.7       Na dodržování pravidel slušnosti ze strany zaměstnanců MŠ.

 

 

5. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

a)       přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

b)       zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, umožnit dětem volný a bezpečný pohyb ve třídě i při pobytu venku vhodným oblečením,

c)       na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

d)        informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

e)       dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

f)        oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

g)       ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

h)       mateřská škola má oprávněný zájem znát identifikaci zákonného zástupce (včetně data narození) pro případ, že bude nutné vymáhat na rodiči dlužné částky.

 

6. Povinnosti pedagogických pracovníků

 

a)     odpovídat za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště,

b)     poskytovat informace o výchovně vzdělávacím procesu dítěte jeho zákonným zástupcům,

c)     poskytovat předem a s předstihem informace důležité pro zákonného zástupce dítěte (změny v organizaci MŠ, akce MŠ…),

d)     umožnit konání konzultačních hodin zákonným zástupcům dítěte, pokud o to požádají,

e)     zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do styku,

f)      sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis se zákonným zástupcem a informovat ředitelku školy o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním projevům, pedagogičtí pracovníci zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech, včetně zápisu do třídní dokumentace.

g)     ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

 

 

 

 

7. Práva pedagogických pracovníků

 

a)     převzít od zákonného zástupce pouze dítě, které je zdravé, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí i svého,

b)     právo na bezodkladné podání informací, které mohou ovlivnit průběh vzdělávání dítěte,

c)     projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte, informovat ředitelku školy,

d)     pedagog může odmítnout, vzhledem k povinnosti zajištění bezpečnosti dítěte, jeho účast na akci konané MŠ a zajistit pro dítě náhradní program, v případě, že dítě nebude vybaveno na akci pořádanou MŠ dle dispozic MŠ,

e)     pedagogický pracovník může vyloučit z kolektivu dítě, pokud má horečku nebo vykazuje akutní problémy (silný průjem, zvracení, zánět spojivek atd., ale i děti, u kterých se vyskytne pedikulóza),

f)      právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

g)     pedagogové mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svojí práci

 

8. Povinnosti ředitelky mateřské školy

 

 Jsou stanoveny platnou legislativou.

 

9. Povinnosti všech zaměstnanců

 

a)     pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny,

b)     dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody, nevodit do celého areálu MŠ cizí osoby v době pracovní a mimopracovní, při pobytu ve všech prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit ředitelce školy,

c)     při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem, úraz ihned oznámit ředitelce školy, vždy provést záznam do knihy úrazů, ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 

 

10. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

10. 1    Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 

10.2     Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a)     žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

b)      potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, splnění povinnosti řádného očkování se nevztahuje na děti v režimu povinného předškolního vzdělávání (povinné předškolní vzdělávání plní dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosahuje pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky).

 

 

10. 3    Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

10. 4    Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

10. 5    Mateřská škola si při zápisu vyžádá kontaktní údaje zákonných zástupců (oprávněných osob), které budou se školou komunikovat. V případě, že se bude ve škole hlásit zákonný zástupce, o kterém nemá škola žádné informace, je ředitelka oprávněna kontaktovat druhého zákonného zástupce, vyrozumět ho o nastalé situaci, neposkytovat žádné informace ihned a to i pokud se takový zákonný zástupce prokázal patřičným dokumentem (např. rodný list dítěte).

 

10. 5    V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

11. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další související dokumentaci je možné stáhnout z www.dekanka.cz nebo vyzvednout přímo v MŠ u ředitelky nebo její zástupkyně.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte je následně zveřejněno na webových stránkách školy nebo na centrální informativní nástěnce ve vestibulu školy pod přiděleným registračním číslem dítěte.

V měsíci červnu jsou rodiče přijatých dětí pozváni na schůzku s vedením MŠ, kde dostanou potřebné informace k provozu školy, mohou si domluvit průběh adaptace atd..

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce dítěte poštou do vlastních rukou.

 

12. Ukončení předškolního vzdělávání

 

12.1     Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a)     se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)     zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)     ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)     zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

12.2     Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je

             předškolní vzdělávání povinné.

 

13. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

13.1     Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

13.2  Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

13.3  Zákonní zástupci musí akceptovat tento školní řád a v případě, že mluví a rozumí pouze v cizím jazyku, jsou povinni zajistit si na své náklady tlumočníka.

 

14. Docházka a způsob vzdělávání

 

14.1     Provozní doba MŠ Na Děkance  je od pondělí do pátku vždy od 6:30 do 17:30 hod.

           Časový harmonogram činností je stanoven režimem dne.

 

14.2     Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se

            zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu            v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci

            dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou

            prováděny písemnou formou.

 

14.3     Docházka a omlouvání dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání:

            Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

            Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti a to prostřednictvím aplikace STRAVA.CZ. Jedinečný přístup do aplikace obdrží na začátku docházky zákonný zástupce od hospodářky školy.

            Doplnění informace k omluvě dítěte je možné telefonicky nebo sms zprávou na čísle 731465808 (provozní mobil školky) nebo na e-mail msnadekance@seznam.cz. Tento e-mail slouží pouze pro doplnění informace k nepřítomnosti dítěte, pro ostatní komunikaci s MŠ je určen e-mail dekanka@dekanka.cz.

 

            Docházka a omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání:

            Povinné předškolní vzdělávání plní dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosahuje pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

 

            Realizuje se formou pravidelné denní docházky, a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Začátek povinného předškolního vzdělávání je v 8:00 hod. a končí ve 12:00 hod.

 

            Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (podzimní, vánoční, velikonoční). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy – tedy jsou ve stejném termínu jako mají ostatní školy v MČ Praha 2.

 

            Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti a to prostřednictvím aplikace STRAVA.CZ. Jedinečný přístup do aplikace obdrží na začátku docházky zákonný zástupce od hospodářky školy.

            Doplnění informace k omluvě dítěte je možné telefonicky nebo sms zprávou na čísle 731465808 (provozní mobil školky) nebo na e-mail msnadekance@seznam.cz. Tento e-mail slouží pouze pro doplnění informace k nepřítomnosti dítěte, pro ostatní komunikaci s MŠ je určen e-mail dekanka@dekanka.cz.

 

            Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Docházkový list je uložen v kmenové třídě dítěte.

 

14.5     V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravování uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu neuhrazení stanovených úplat (Zákon 561/2004 Sb, Školský zákon § 35 odst. 1, písm. a-d). Týká se dětí mladších 5 let. V případě dětí v povinném předškolním vzdělávání oznamuje ředitelka neplacení stravného na OSPOD.

 

14.6     Dítěti je automaticky ukončeno předškolní vzdělávání po dovršení věku šesti let k 31.8. příslušného školního roku, pokud zákonný zástupce neoznámí, že dítěti byl odložen nástup povinné školní docházky.

 

14.7     V případě individuálně vzdělávaného dítěte ukončí ředitelka individuální vzdělávání, pokud jeho zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření úrovně očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu. Dítě musí okamžitě začít navštěvovat mateřskou školu.

 

14.7     Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole oznámí zákonný zástupce nejpozději týden před datem ukončení na předepsaném formuláři, který je ke stažení na našich webových stránkách nebo k vyzvednutí v ředitelně školy. Současně je třeba vyrovnat všechny závazky vůči mateřské škole (školné, stravné, aj.).

 

14. 8    Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                            

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

 

15. Individuální vzdělávání

 

15. 1    Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ.

 

15. 2    Zákonný zástupce dítěte je povinen tento způsob vzdělávání oznámit v termínu, kdy na škole

probíhá zápis pro další školní rok, v němž dítě bude plnit povinnou předškolní docházku,

nejpozději však 3 měsíce před začátkem školního, v němž dítě bude plnit povinnou

předškolní docházku.

 

15. 3    Oznámení musí být písemné, formulář je ke stažení na webových stránkách MŠ nebo je

            možné si jej vyzvednout v MŠ.

 

15. 4    Ředitelka školy zákonnému zástupci doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno.

 

15. 5    V období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku – tedy v období: druhý týden v

             listopadu a druhý týden v prosinci stanoví ředitelka školy způsob a termíny ověření úrovně

             osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Konkrétní datum na daný

             školní rok sdělí ředitelka školy zákonnému zástupci písemně.

 

15. 6    Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření ve stanoveném termínu.

 

15. 7    V případě, že zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření očekávaných výstupů

            v řádném ani náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek. Na základě tohoto

 ukončení dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat.

 

15. 8    Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte výjimkou

 kompenzačních pomůcek.

 

15. 9    Způsob ověření očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskutečňuje formou

            rozhovoru v časovém vymezení 20 min a formou metodického pozorování při připravených

aktivitách a činnostech – v časovém vymezení 60 min. Z tohoto ověřování bude proveden

písemný zápis, jehož součástí bude portfolio dítěte.

 

15. 10  Ověřování se uskutečňuje v prostorách MŠ Na Děkance, přítomna je ředitelka školy,

            učitelka, rodič, který ale do ověřování nezasahuje.

 

16. Odklad školní docházky

 

Na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - vystaví příslušná základní škola - do které se zákonní zástupci dítěte dostaví k zápisu a požádají-li o odklad školní docházky: Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Na základě tohoto „Rozhodnutí“ požádá zákonný zástupce o prodloužení docházky dítěte do MŠ Na Děkance písemnou formou, společně s kopií „Rozhodnutí“ a to nejpozději do 31. května daného roku.

                       

17. Přebírání/ předávání dětí

 

17. 1    Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají osobně dítě učitelkám mateřské školy.

 

17. 2    Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou.

 

17. 3    Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídní učitelce.

            Pověřenou osobou může být i nezletilá osoba, pokud dosáhla 15. let věku.

 

17. 4    Opakované pozdní vyzvednutí dítěte z MŠ (3x) bez podání předchozího telefonického vysvětlení bude důvodem k vyřazení dítěte z docházky do mateřské školy.

            Toto se nevztahuje na dítě v režimu povinného předškolního vzdělávání.

 

17. 5    Postup při nevyzvednutí dítěte po 17:30 hod.:

            - Učitelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce.

            - V případě nezastižení zákonného zástupce vyčká 1 hodinu v MŠ.

            - Poté informuje městskou policii, která zajistí v součinnosti s oddělením sociálně právní ochrany dětí umístění dítěte do příslušného zařízení.

            - Informace o zajištění dítěte bude umístěna na vstupní brance MŠ.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

18. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

18. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 17:30 hod.

 

18. 2    Děti se ráno scházejí vždy v jedné třídě, ostatní třídy jsou postupně otevírány až do 8:00 hod. Třídy jsou vyznačené obrázkem zvířete na informačním panelu ve vestibulu v přízemí. Totéž je při odpoledním rozcházení.

 

18. 3    Z bezpečnostních důvodů se MŠ zamyká v 8:30 hod., prosíme, zvoňte a vyčkejte otevření.

            Aby nebyl rušen klid oběda, otevírá se škola až ve 12:15 hod. Po odpolední svačině se otevírá nejdříve ve 14:45 hod.

 

18. 4    Dřívější vyzvednutí dítěte je třeba předem domluvit s třídními učitelkami.

 

18. 5    V době, kdy není budova uzamčena, je vstup možný s použitím bezpečnostního čipu (viz. bod IV. 20. 4).

 

18. 6    Vstup „cizím“ osobám (tj. osobám, které nejsou zaměstnancem školy, dítětem, zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou) je umožněn pouze po sdělení důvodu návštěvy a v doprovodu zaměstnance školy.

 

18. 7    Nouzový únikový východ z budovy mateřské školy se nachází v 1. patře vlevo na konci chodby. Používání nouzového východu k průchodu do budovy základní školy je přísně zakázáno.

 

18. 8    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

18. 9    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí nebo nevyhovující rozptylové podmínky (od 5.stupně znečištění).

 

18. 10  Pokud pobývají děti na školní zahradě v odpoledních hodinách, vyzvedávají si je zákonní zástupci přímo na zahradě u učitelky, která zapíše odchod dítěte do záznamového archu.

 

18. 11  O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola včas informuje na webových stránkách nebo na třídních nástěnkách. Doporučujeme nástěnky pravidelně sledovat.

 

18. 12  Za zvukové a obrazové záznamy pořízené třetí osobou škola neodpovídá.

 

 

 

 

19. Platby v mateřské škole

 

19. 1 Úplata za předškolní vzdělávání

a)     řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., (o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů),

b)     na základě novely § 123 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 1.1.2024 výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel,

c)     měsíční výše úplaty bude stanovena usnesením rady Městské části Prahy 2 nejpozději do 30.6. na daný školní rok, ředitelka školy následně informuje zákonné zástupce na webových stránkách školy a na informačních nástěnkách v MŠ,

d)     úplata se zasílá na účet mateřské školy, výše úplaty může být stanovena maximálně ve výši 8% základní sazby minimální měsíční mzdy.

e)     pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení činí měsíční výše úplaty 2/3 měsíční výše úplaty stanovené zřizovatelem, ředitel mateřské školy může tuto úplatu snížit,

f)      pokud dojde v kalendářním měsíci k omezení nebo přerušení provozu na dobu kratší nebo rovnou 5 vyučovacím dnům, úplata se nesnižuje, jestliže je však omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, sníží se měsíční výše úplaty poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy,

úplata se pak vypočte následovně: měsíční výše úplaty / počet pracovních dnů v konkrétním měsíci x počet dnů provozu v konkrétním měsíci celkem,

g)     o snížené měsíční výši úplaty informuje ředitelka MŠ vhodným způsobem, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ nebo neprodleně poté, co rozhodne nebo se dozví o délce přerušení nebo omezení provozu,

h)     o snížené měsíční výši úplaty nerozhoduje zřizovatel, neboť snížení nastane automaticky (podle rozsahu) a ředitelka pouze o takto snížené měsíční výši úplaty informuje zákonné zástupce,

i)      zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

j)      osvobozen od úplaty je:

-        zákonný zástupce, který prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě a doloží „Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“,

-        zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

-        zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

-        rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

-        fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

-        zákonný zástupce dítěte, které z jakéhokoliv důvodu nenavštěvuje MŠ ani jeden den v měsíci; výše úplaty může být snížena max. na 50% stanovené částky; výši úplaty může ředitelka snížit na základě žádosti zákonného zástupce (formulář je k vyzvednutí u ředitelky školy); snížení nelze nárokovat zpětně, absence musí být předem známa.

 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, §164, odst.a).

 

 

 

20.2 Úplata za školní stravování

a)  Rodiče hradí pouze náklady na potraviny.

b)  Věcnou režii (energie, mycí prostředky, atd.) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

c)   Výše nákladů na potraviny je stanovena finančním rozmezím daným pro věk od 3 do 6 let, který stanovuje vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování.          

d)  Výše nákladů na potraviny pro naši mateřskou školu je stanovena po rozboru hospodaření v předcházejícím školním roce,

e)   Aktuální výše úplaty za školní stravování je uvedena na centrální informativní nástěnce ve vestibulu školy, na webových stránkách školy, informace též poskytne hospodářka školy na telefonním čísle 737993080.

f)   Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy, individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, si mohou rodiče dohodnout přímo s vedoucí ŠJ,

g)  Pokud má dítě lékařem předepsaný dietní režim, oznámí toto zák. zástupce ředitelce školy, která po sepsání „Dohody o individuálním stravování“ umožní náhradní formu stravování,

h)  Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

·       řídí se platnými vyhláškami

·       podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“

            spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná

            výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy,

ch) Přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno nejpozději do 7:30 hod. toho dne, na který má být oběd odhlášen nebo přihlášen a to prostřednictvím aplikace STRAVA.cz (více bod 14.3).

i)   V případě, že z důvodu náhlé nemoci zákonný zástupce nepřítomné dítě do 7:30 hod. nestihne omluvit, strava je započtena a rodič má možnost pouze v tento den stravu dítěti vyzvednout v MŠ v době vydávání oběda, tj. 12:00 – 12:30 hod. do vlastní přinesené nádoby.

j)   V případě, že dítě nebude přítomno v mateřské škole na odpolední svačinu (jde v daný den po obědě), může si zákonný zástupce vyzvednout odpolední svačinu v kuchyni mateřské školy v době od 12:15 do 13:00 hod. Svačina vydaná s sebou je určena k rychlé spotřebě.

k)  V případě občasného odchodu dítěte z MŠ po obědě, si rodiče odeberou svačinu s sebou – upozorňujeme, že svačina je určena k rychlé spotřebě! Odpolední svačinu je možné vyzvednout v kuchyni mateřské školy a pouze v době od 12:15 do 13:00 hod.

l)   V případě nepravidelného pozdějšího příchodu nebo odchodu po obědě se částka za svačinu neodečítá.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

20. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

20. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

20. 2    Dítě nebude předáno rodiči nebo jiné oprávněné osobě, pokud bude existovat důvodná

            pochybnost o zajištění bezpečného dozoru nad dítětem po jeho převzetí.

 

20. 3   Rodič, který nemá dítě svěřeno do péče, ale který není nijak omezen ve své rodičovské

           zodpovědnosti, má právo udržovat pravidelné osobní kontakty se svým dítětem, pokud

           takové kontakty nejsou v rozporu se zájmem dítěte. Není-li styk rodiče s dítětem upraven

           rozhodnutím soudu, nemůže rodič, který nemá dítě v péči, uplatňovat své právo na osobní

           styk s dítětem jednostranně bez dohody s druhým rodičem, ale musí se na konkrétní

           podobě svých osobních kontaktů s dítětem dohodnout s rodičem, který má dítě v péči.

           Pokud se oba rodiče nedohodnou, může o úpravě styku rodiče s dítětem rozhodnout soud.

           Je žádoucí, aby rodič, který dítě v péči má, dostatečně výslovně a prokazatelně

           informoval školu o rozhodnutí soudu nebo o soudem schválené dohodě rodičů, na jejichž

           základě mu bylo dítě do péče svěřeno. Současně s tím by měl tento rodič informovat školu

           o tom, jaká dohoda byla uzavřena ohledně styku dítěte s druhým rodičem, případně jaké

           bylo vydáno soudní rozhodnutí o úpravě styku druhého rodiče s dítětem.

 

20. 4  Mateřská škola umožní vykonat osobní návštěvu dítěte ve škole rodičem, který nemá dítě

           ve své péči a není omezen v rodičovské odpovědnosti. Tato doba je stanovena na každý

           den provozu mateřské školy v době od 10:30 do 11:30 hod. v budově mateřské školy a to

           po předchozí domluvě s třídní učitelkou dítěte. K vykonání návštěvy dítěte v zařízení

           přitom není třeba souhlasu rodiče, který má dítě svěřeno do péče. Jedná se totiž pouze o

           kontakt rodiče s dítětem ve škole  a nikoliv o převzetí péče o dítě (dítě po dobu návštěvy

           rodiče nadále zůstává v péči mateřské školy). Toto neplatí v případě, že má rodič

           rozhodnutím soudu zakázán jakýkoliv styk s dítětem.

 

20. 5    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

a) 15 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

20. 6    Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

20. 7    Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí s potřebou podpůrných opatření, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

20. 8    Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

20. 9    Definování školního úrazu – školním úrazem je úraz, který se dítěti stal při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí od vstupu dětí do prostoru školy až do odchodu z nich. Týká se také aktivit mimo budovu školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu – vycházky, výlety, exkurze, zájezdy. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na stanovené shromaždiště mimo areál školy a zpět na cestě z takové akce konané mimo MŠ.

            Stane-li se dítěti závažnější úraz během pobytu v MŠ, budou o něm zákonní zástupci neprodleně informováni. V případě nutnosti se nejprve volá záchranná služba a ihned poté informují zákonní zástupci dítěte. Pokud se přihodí méně závažný úraz (odřenina, lehké krvácení z nosu…) a u dítěte se neprojeví závažné problémy, hlásí se tato skutečnost rodičům při běžném předávání dítěte.

            Všechny úrazy, i zdánlivě méně významné, budou zapisovány do knihy úrazů dětí. Záznam o úrazu vyhotovuje škola v souladu s vyhláškou o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

20. 10 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé.

            V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., má mateřská škola povinnost

            zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících

            činnostech.

            Jedná se nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ale též o

            předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

            Zákonný zástupce má povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání

            v případě onemocnění.

            Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro

            ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského

            zákona.

 

20. 11  Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha)

            nebo výskytu pedikulózy (vší) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění

            další zdravotní péče o dítě.

            Podávání léků dětem při dlouhodobém onemocnění je možné pouze po sepsání „Dohody

            o podávání léku“, kterou si rodič vyžádá u ředitelky školy. V jiných případech není

            podání léku dítěti v mateřské škole možné.

            Vrací-li se dítě po nemoci, s nímž rodiče navštíví lékaře, je účelné přinést potvrzení

            lékaře o zdravotním stavu dítěte (…je zdrávo a může do kolektivu…). Jinak bude rodič

            požádán o podepsání prohlášení, že dítě nejeví známky onemocnění nebo pedikulózy na

            formulář, který mu předá učitelka.        

            Při nepřítomnosti z důvodu rekreace, dovolené atp. není třeba prohlášení podepisovat.

 

20. 12  Rodiče akceptují možnost fyzického kontaktu učitelky nebo provozního zaměstnance na

            intimních partiích dítěte v případě, že je třeba pomoci dítěti s hygienou,

            poskytnout první pomoc, či v dalších výjimečných případech.

 

20. 13  Škola jako vlastní sociální prostředí dítěte umožní poskytování zdravotních služeb dětem, které samy nedokáží provést zdravotní výkon. Jedná se o pravidelně se opakující zdravotní výkony, které dítě samo nezvládne a nelze zajistit v době, kdy je dítě ve škole. Škola umožní poskytovateli zdravotních služeb (dále PZŠ) vstup do školy a zajistí prostor, který zajišťuje dítěti soukromí. Škola nezajišťuje zdravotnického pracovníka.

 

20. 14  Mateřská škola neodpovídá za cenné předměty a hračky, které děti do MŠ přinesou. Děti

            nemohou přinášet vlastní hračky, které mohou způsobit poranění.

            Zákaz nošení nebezpečných předmětů, hořlavých a jinak nevhodných (špičatých, ostrých

            atd.) látek a předmětů.

 

20. 15  V celém areálu školy je zákaz kouření a používání elektronických cigaret, požívání

            alkoholu a jiných návykových látek, v celém areálu je zákaz vstupu se psy, v celém

areálu je zákaz používání nepovolených elektrických spotřebičů.

Dále viz. směrnice k zajištění BOZD, která je umístěna v mateřské škole (u ředitelny),

Společně se školním vzdělávacím programem a dalšími vnitřními předpisy.    

 

 IV.     Zacházení s majetkem mateřské školy

 

21. 1    Každý pracovník mateřské školy je povinen chránit majetek školy před poškozením,

 zničením či zneužitím.

 

21. 2    Každý pracovník je povinen šetrně nakládat s materiálovým vybavením školy, neplýtvat

            materiálem, třídit odpady dle pokynů a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské

            školy.

 

21. 3    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti

            zacházely šetrně s učebními pomůckami, s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a

            nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

21. 4    Zákonní zástupci (nebo jimi zmocněné osoby) mají přístup do budovy mateřské školy

            prostřednictvím bezpečnostního čipu a to v době od 6:30 do 8:30, od 12:45 do 13:00, od

            14:45 do 17:30. Ve zbylém čase je MŠ uzamčena a vstup je možný pouze po zazvonění.

            Bezpečnostní čipy se vydávají v kanceláři školy.

 

21. 5    Zákonní zástupci (nebo jimi zmocněné osoby) nesmí při příchodu ani při odchodu

            z budovy umožnit vstup jiným osobám. Při průchodu vstupními skleněnými dveřmi je

nutné zkontrolovat, zda se dveře zcela dovřely. Dodržování těchto opatření je důležité

pro zajištění bezpečnosti v celém objektu.

 

21. 6    Zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a

 předání pedagogovi, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu

 jednání s pedagogem, při účasti na akcích pořádaných jednotlivými

 třídami.

 

21. 7    Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby

 nepoškozovali majetek školy a školní zahrady a v případě, že zjistí jeho poškození,

 nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní

 zástupci jsou po převzetí dítěte odpovědni za chování dětí, aby nedocházelo

 k svévolnému poškozování prostor a areálu MŠ a byla zajištěna bezpečnost dětí.

 

21. 8    Pobyt dětí s rodiči na školní zahradě a na předzahrádce mateřské školy bez

 přítomnosti pedagogických pracovnic je zakázán.

 

21. 9    V případě poškození majetku školy svévolně nebo z nedbalosti (dětmi i doprovodem)

 bude tato okolnost projednána se zákonným zástupcem, který zajistí spoluúčast na

 odstranění vzniklé škody.

 

 

 

 

 

 

 

21. 10  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Děti jsou s touto problematikou seznamovány formou přiměřenou jejich věku v rámci Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy a to průběžně po celou dobu docházky dětí do MŠ. Jedná se především o nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilí.

 

V rámci prevence před projevy nežádoucího chování mezi dětmi provádí pedagogické pracovnice MŠ průběžné sledování vztahů v třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to v úzké spolupráci s rodiči, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

22. 1    Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy – u ředitelny a na webových stránkách školy (zkrácená verze).

 

22. 2    Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách a konzultačních hodinách.

 

22. 3    Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

VI. GDPR

 

            Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 (dále jen Škola) zpracovává osobní údaje a další informace dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti. Jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s platnou legislativou. Většina osobních údajů je zpracována na základě povinností uložených Škole zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud ke zpracování údajů není právní důvod, obracíme se na zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný a informovaný souhlas. Subjekt údajů má právo na opravu, na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě uplatnění vašich práv kontaktujte vedení školy.

           

            Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

 

            Zpracování osobních údajů dítěte za účelem propagace školy (webové stránky, fotografie aj.) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

23. 1    Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na centrální informativní nástěnce ve vstupním vestibulu školy a na webových stánkách školy.

 

23. 2    Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu ze dne 24.7.2017, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

 

23. 3    Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2023

 

 

 

 

 

V Praze dne 1.9.2023                                                            Monika Biemannová

                                                                                                   ředitelka školy