1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název: Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Adresa: Na Děkance 130/2, 128 00, Praha 2

IČ: 60461101

Zřizovatel: Městská část Praha 2

www.dekanka.cz

dekanka@dekanka.cz

 

Ředitelkou školy je od 1.7.2008 paní Monika Biemannová. MŠ je samostatné zařízení a sídlí v oddělené části budovy základní školy Botičská 8.

Dopravní dostupnost je velice dobrá. Přestože škola sídlí v centru Prahy, nachází se v jejím blízkém okolí Botanická zahrada, Vyšehrad nebo nábřeží Vltavy.

Vzdělávací nabídka je zaměřena na sportovně ekologický program a výchovu ke zdravému životnímu stylu. Na tvorbě Školního vzdělávacího programu se podílí celý pedagogický kolektiv v čele s ředitelkou školy.

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

MŠ Na Děkance je škola s dlouholetou tradicí.

Ve vestibulu je zasazena pamětní deska prvního učitele mateřské školy v Praze Jana Svobody, který již roku 1832 zřídil na Vyšehradě pod Emauzy první opatrovnu pro děti předškolního věku, která se stala základem mateřských škol (opatrovna Na Hrádku).

Roku 1885 byla postavena a otevřena zdejší škola, do které se přestěhovala i opatrovna zřízená Janem Svobodou, v té době již vedená řádem školních sester.

Z bývalé opatrovny, která dle tehdejšího zvyku byla vybavena školním nábytkem a kde se tísnilo až 250 dětí, se stala mateřská škola s 5 třídami, jídelnou, ředitelnou a kuchyní.

Využívala částečně prostory přízemí a 1. poschodí. V prostorech přízemí byly ještě jesle, později speciální mateřská škola.

 

V roce 1990 byla zřízena v přízemí jednotřídní křesťanská MŠ.

K MŠ byla přiřazena dislokovaná třída v Libušině ulici, která byla určena pro děti ze zrušené MŠ Legerova.

V roce 1993 byla zrušena křesťanská MŠ a děti převedeny do našich tříd.

V roce 1994 byla uzavřena dislokovaná třída v Libušině ulici.

 

Od 1.8.1995 se stala mateřská škola Na Děkance právním subjektem.

 

K 1.8.2000 byla zrušena SpMŠ Na Děkance, která užívala prostory po bývalých jeslích.

V naší MŠ byla zřízena 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

K 1.1.2001 byla k právnímu subjektu MŠ Na Děkance přiřazena dvoutřídní MŠ Na Folimance jako dislokované pracoviště.

Mezitím se v bývalé SpMŠ rekonstruovalo sociální zařízení, upravily 2 velké třídy a kancelář hospodářky.

K 30.6.2004 byla pobočka Na Folimance uzavřena z důvodů vysokých provozních nákladů z užívání pronajatých prostor. Obě třídy byly přestěhovány Na Děkanku.

Tím vznikla 7 třídní MŠ v jedné budově, z toho jedna třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jedna mikrotřída pro děti s potřebou menšího kolektivu.

 

V červenci a srpnu roku 2010 proběhla v budově MŠ rozsáhlá rekonstrukce. Došlo k vybudování dvou nových tříd, rozšíření kapacity kuchyně, úpravě a zvýšení kapacity sociálních zařízení a rekonstrukci elektroinstalace. Díky těmto úpravám a navýšení kapacity školy bylo k 25.9.2010 přijato dalších 48 dětí. Tím se mateřská škola Na Děkance stala 9 třídní s kapacitou 196 dětí. Speciální třída i mikrotřída zůstaly zachovány.

 

K 1.9.2017 dochází ke zrušení speciální třídy. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou zařazovány v rámci inkluze do běžných tříd.

Kapacita mateřské školy se tímto upravila na 192 dětí a má 8 tříd.

 

V současné době má MŠ vlastní kuchyni, dvě jídelny se společnou výdejnou, skladovací prostory, kancelář hospodářky, ředitelnu, sborovnu, šatnu pro pracovnice kuchyně a šatnu pro ostatní zaměstnance. Dále užívá čtyři sociální zařízení, prostorné chodby.

 

Využíváme rozlehlou zahradu ve vnitrobloku se dvěma vchody přímo z budovy  MŠ. Tato zahrada prošla o prázdninách v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí a to především úpravou povrchu, doplněním herních prvků, pískoviště a mlhoviště pro děti.

V roce 2011 byla pro pobyt dětí vybavena též předzahrádka MŠ. Byla zde položena umělá tráva, instalovány herní prvky a jedno pískoviště.

 

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

 

3.1.  Věcné podmínky:

¾    Snažíme se o efektivní využívání a přizpůsobení prostorovému uspořádání budovy. Třídy jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly skupinovým a individuálním činnostem dětí. K pohybovým aktivitám jsou využívány i prostorné chodby, čímž částečně eliminujeme nedostatek prostoru v některých třídách.

¾    Do všech tříd byl postupně zakoupen nový nábytek. Třídy jsou průběžně dovybavovány tělocvičným nářadím, didaktickými pomůckami a hračkami.

MŠ má dvě společná sociální zařízení v přízemí a dvě v 1. patře. Organizace pobytu dětí v umývárně a na wc je taková, aby se v těchto prostorách pohybovala vždy pouze jedna třída, odděleně chlapci a dívky. Mimo tyto stanovené časy mají děti možnost kdykoliv dle vlastní potřeby a poté, co informují učitelku, sociální zařízení použít.

Z důvodu zkvalitnění hygienických podmínek byly do umýváren instalovány zásobníky na tekuté mýdlo, které jsou připevněné ke zdi a děti používají jednorázové papírové utěrky. V každé třídě jsou umístěna lůžka určená k odpočinku dětí, která jsou bezpečná, zdravotně nezávadná, mají snímatelný potah, který provozní pracovnice 2x ročně perou. Lehátka jsou umístěna za dělícími stěnami - paravany.

¾    Vybavení hračkami a pomůckami je průběžně doplňováno. Dražší hračky nebo pomůcky, které není možné zakoupit do jednotlivých tříd, jsou umístěny centrálně s možností zapůjčení do třídy dle potřeby.

Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. V rámci ,,pravidel třídy“ máme jeden z bodů, který se týká zacházení s hračkami a jejich ukládání. Pedagogové jsou o zacházení s nábytkem a ostatním vybavení školy poučeni v rámci vnitřního předpisu.

¾    Výtvarné práce dětí jsou umísťovány ve třídách i na chodbách včetně vstupního vestibulu. V přízemí též prezentujeme větší společné projekty (sportovní akce, výtvarné akce, projekt „Ekoškola“,worshopy atd.)

¾    Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada ve vnitrobloku. Je vybavena tak, aby poskytovala dostatečné pohybové a sportovní vyžití dětí v bezpečném prostředí. V oddělené části zahrady je vybudován pěstitelský koutek, kde každá třída má jeden záhon. Další záhonky pro okrasné rostliny byly vytvořeny i ve zbylých prostorách zahrady. Ve spolupráci s rodiči byla vytvořena na zahradě „hmatová stezka“, která umožňuje dětem poznávání různých přírodních materiálů pomocí hmatu nebo chůzí bosýma nohama. Rodiče se též podíleli na výrobě přírodního dendrofonu, který pro změnu rozvíjí u dětí sluch a manipulační schopnosti.

V rámci projektu „Ekoškola“ jsme společně s dětmi a rodiči vybudovali malé přírodní jezírko, kde mohou děti pozorovat rostliny a živočichy ve svém přirozeném prostředí.

Do budoucna plánujeme ve spolupráci s rodiči vybudovat a instalovat přírodní pexeso s obrázky rostlin a zvířat.

Vzhledem k velkému počtu dětí, které se na zahradě pohybují, je třeba řešit údržbu travního porostu nebo postupně zvolit jinou formu povrchu.

Předzahrádka MŠ je vybavena herními prvky a pískovištěm, je zde prostor pro míčové hry. Máme též možnost využívat sportovní areál ZŠ Botičská, který je v bezprostřední blízkosti MŠ.

¾    Naší snahou je, aby vnitřní i venkovní prostory splňovaly bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V historické budově naší MŠ to znamenalo poměrně rozsáhlé stavební úpravy, které se těmto požadavkům maximálně přibližují. Vzhledem k prostorovému uspořádání budovy to však někdy není zcela ideální. V tom případě se snažíme hledat náhradní řešení a vhodné organizační mechanismy. Týká se to hlavně sociálních zařízení, jídelen, skladových a úložných prostor.

 

3.2.  Životospráva:

¾    Dbáme na to, aby byla dětem poskytována pestrá a plnohodnotná strava dle principů zdravé výživy. Největší investicí, kterou můžeme našim dětem dát, je investice do jejich zdraví. Při sestavování jídelníčku usilujeme o jeho vyváženost, nákup polotovarů nebo mražených výrobků je minimální. Preferujeme pečivo z vlastní kuchyně před kupovaným (koblihy, koláče…). Naší snahou je, zvyšování podílu potravin bez chemie, které nezatěžují citlivý dětský organismus. Potravin, které jsou vypěstované s ohledem k životnímu prostředí i chovaným zvířatům.

Kvalitní technologické vybavení kuchyně umožňuje přípravu pokrmů i nápojů dle požadovaných norem. Dostatek tekutin je zajištěn v době stravování i během dne ve třídách. Děti vedeme k samostatnosti při dodržování pitného režimu. V teplých měsících je dostatek tekutin zajištěn i při pobytu na zahradě, kde je umístěno dětské pítko. Při výletech nebo delších vycházkách mají děti pití vždy s sebou v batůžku.

¾    V rámci pravidelného denního rytmu jsou možnosti, kdy se dá flexibilně reagovat na potřeby dětí či rodičů – rodiče mohou děti přivádět či vyzvedávat dle svých možností, snažíme se, aby režimové přechody mezi jednotlivými činnostmi byly nenásilné, dětem dáváme možnost se k činnostem vrátit. Z důvodu organizačního zajištění je však třeba dodržovat pevně stanovený čas svačin a oběda. Máme společnou jídelnu, jednu velkou s kapacitou max. 3 třídy a jednu menší pro 15 dětí. Jako nejlepší řešení vidíme stravování ve třídě Želviček, které využívají blízkosti kuchyně, a tudíž se děti stravují přímo ve třídě. I zde jsme museli promyslet organizaci chodu třídy z důvodu zajištění přepravy a úklidu po jídle, na druhou stranu je volnější přechod mezi hrou nebo jinými činnostmi a jídlem. Po dojedení nemusí děti na sebe čekat a mohou opět přejít ke hře atp.

¾    Klademe důraz na dostatečně dlouhou dobu pobytu dětí venku. V jarních a letních měsících se vzdělávací činnosti nebo jejich část uskutečňují na školní zahradě nebo v blízkém přírodním prostředí (Botanická zahrada, Vyšehrad…). Zařazujeme tematické vycházky a výlety, sportovní akce. Za příznivého počasí probíhají v prostorách školní zahrady i rozšířené pohybové činnosti nebo odpolední pobyt venku.

Vzhledem k lokalitě, ve které se MŠ nachází, přizpůsobujeme pobyt dětí venku okamžité kvalitě ovzduší.

Dvakrát ročně zajišťujeme dětem pobyt na ŠVP. V zimních měsících mají děti možnost účastnit se týdenního lyžařského výcviku. Na jaře týdenního kurzu jízdy na in-line.V interiéru budovy využíváme k pohybovým aktivitám též prostorné chodby. K dispozici máme 2x týdně tělocvičnu v ZŠ Botičská, v zimních měsících máme možnost využívat krytou sportovní halu.

¾    Po dopoledních aktivitách a obědě následuje odpočinek dětí. Nejmladší a střední věková skupina odpočívá na lehátku. Děti jsou převlečené do pyžamka a doba odpočinku je cca 2 hodiny. Respektujeme individuální potřeby dětí a proto děti, kterým postačí doba odpočinku kratší, mají možnost za dodržení předem stanovených pravidel ukončit odpočinek dříve nebo si pobyt na lehátku zpříjemnit prohlížením obrázkových knížek či časopisů nebo poslechem relaxační hudby atp.

Předškolní děti mají na lehátku 30 minut relaxace a pak se věnují cca 45 minut předškolní přípravě.

¾    Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy by se měli chovat podle zásad zdravého životního stylu a být tak dětem dobrým příkladem.

 

3.3.  Psychosociální podmínky:

¾    I přes rozlehlost prostor, kapacitu a vyšší nároky na organizaci MŠ, se snažíme vytvářet dětem klidné a bezpečné prostředí, což se nám dle našeho názoru i díky zpětné vazbě od rodičů daří naplňovat. Nadále je naší prioritou zkvalitňovat prostředí a podmínky tak, aby škola jako celek působila harmonicky jak na děti, tak na dospělé.

¾    Neurčujeme konkrétní dny otevřených dveří, rodiče s dětmi mají možnost kdykoliv (po předchozí domluvě) MŠ navštívit a prohlédnout si ji. Po nástupu do MŠ nabízíme rodičům individuální domluvu o adaptaci jejich dítěte na nové prostředí.

¾    Pedagogové musí respektovat potřeby dětí a nesmí dopustit jejich neúměrné zatěžování či neurotizování spěchem. Ke spěchu někdy dochází při pobytu v jídelně, kdy je třeba včas uvolnit jídelnu pro další skupinu dětí. Tento problém řešíme tím, že pokud jsou dvě učitelky na třídě, jedna odchází s najedenými dětmi a druhá s ostatními počká v jídelně, až v klidu dojí. V případě, kdy je učitelka sama na třídě, pomůže jí provozní pracovnice, která je písemně poučena o dozoru nad dětmi.

¾    Pravidla třídy, jsou vyjádřena piktogramy a jsou umístěna na viditelném místě v každé třídě. Po nástupu do MŠ jsou s nimi děti postupně seznámeny a v průběhu docházky je jejich znalost a respektování upevňováno. Obsahují mimo jiné rovnocenné postavení dětí, ale také, že volnost  a svoboda  je možná do určité míry a nesmí být na úkor bezpečnosti dětí. Ukazují dětem nutnost určitého řádu.

¾    Neustále se snažíme o zkvalitňování pedagogického vedení dětí. Vyhodnocováním rizik (hospitace, porady, dotazníky…), dalším vzděláváním a samostudiem se chceme posouvat dále tak, aby:

a)      Docházelo k přirozené komunikaci mezi dětmi a pedagogem,

b)     Děti měly možnost samostatného rozhodování,

c)      Vzdělávací nabídka odpovídala mentalitě a potřebám předškolního dítěte,

d)     Byly dostatečně oceňovány výkony dětí,

e)      Panovala vzájemná důvěra mezi dětmi a dospělými,

f)       Pedagog dokázal vést děti prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí) atd.

 

3.4.  Organizace vzdělávání:

¾    Denní řád je flexibilní natolik, jak nám organizační potřeby chodu poměrně velké MŠ dovolí. Pedagogové vědí, kdy jim režim dne umožňuje přihlédnout a reagovat na změny a aktuální potřeby dětí a kdy je třeba přihlédnout k provoznímu zajištění chodu školy za předpokladu, že se snaží minimalizovat negativní dopad tohoto řešení.

¾    Třídy poskytují dětem potřebné zázemí a je zajištěno jejich bezpečí jak ve třídě, tak v budově. Po rekonstrukci sociálních zařízení došlo ke zvýšení komfortu při jejich užívání a zajištění většího soukromí pro děti.

Ze zrušené speciální třídy jsme vytvořili místnost určenou pro relaxaci. Je vybavena pomůckami, které napomáhají zklidnění a uvolnění – relaxační bazén, rehabilitační polštáře a míče, světelné a zvukové pomůcky atp.

Na školní zahradě je umístěn senzomotorický domeček, který slouží podobnému účelu.

¾    Proto, aby byly dobře vyvážené spontánní a řízené činnosti, zařazujeme po obědě před předškolní přípravou 30 minut relaxace na lehátku. Zařazení rozšířených činností (kroužků) do odpoledních hodin (mimo dobu odpočinku) napomohlo k dalšímu zklidnění chodu školy.

¾    Snažíme se dětem poskytovat dostatek příležitostí pro spontánní hru, která je pro jejich rozvoj velmi důležitá. Zařazujeme pravidelně tzv. „hrací dny“, kdy děti mají téměř celé dopoledne prostor pro volnou hru. Pedagogové mají během této doby možnost sledovat a vyhodnocovat chování dětí, které dále využívají pro individuální práci a tvorbu individuálních záznamů o dětech.

¾    Činnosti plánujeme s ohledem na potřeby, zájmy a individualitu dětí. Dostávají možnost pracovat skupinově, frontálně nebo individuálně dle vlastního tempa atd.

¾    Pedagogové se snaží vytvářet pro realizaci plánovaných činností vhodné materiální podmínky. Čerpají z vybavení školy, které je průběžně doplňováno mimo jiné i díky spolupráci rodičů a sponzorů. Některé pomůcky si též vyrábějí učitelky samy.

¾    Pedagogické pracovnice musí vzájemně spolupracovat hlavně při organizačních záležitostech, jako jsou přesuny do jídelny, návštěvy umývárny a wc, pobyt na školní zahradě, rozdělení dětí do tříd na odpočinek, předškolní přípravu nebo odpolední spojování tříd, kdy se postupně ukončuje jejich provoz v návaznosti na služby jednotlivých učitelek.

¾    Výhodou osmitřídní MŠ je poměrně snadná zastupitelnost jednotlivých pedagogů, což nám umožňuje minimalizovat spojování tříd.

 

3.5.  Řízení MŠ:

¾    Povinnosti a úkoly všech zaměstnanců jsou vymezeny náplněmi práce a dalšími vnitřními předpisy, s kterými je každý zaměstnanec seznámen.

¾    Vnitřní informační systém je zajištěn formou – ústní, aktuální informace od vedení pro zaměstnance jsou na nástěnce ve sborovně nebo formou oběžníků, pravidelné porady 1x měsíčně.

¾    Vnější informace – třídní nástěnky, centrální informační nástěnky, webové stránky, některé třídy facebook, 1x ročně školní časopis „Děkánek“, ústně.

¾    V MŠ panuje klidné tvůrčí prostředí. Zaměstnanci mají možnost spolupodílet se na rozhodování v zásadních otázkách ŠVP a průběžně ho dále spolu s vedením vylepšovat a dotvářet. Ředitelka bere zřetel na názory zaměstnanců a snaží se jim poskytovat dostatek volnosti.  Vhodným delegováním některých pravomocí či úkolů na zaměstnance chce ředitelka dosáhnout jejich kladné motivace k dalšímu společnému rozvoji školy.

¾    Práce všech zaměstnanců je vyhodnocována na základě kontrolního a hospitačního plánu ředitelky nebo průběžnou kontrolou a pozorováním.

¾    Ředitelka vede zaměstnance k tomu, aby si uvědomili, že vzájemná spolupráce je nezbytná pro fungující pracovní tým. Důležitým partnerem jsou pro nás rodiče.

¾    Plánování pedagogické práce vychází z programu a vzdělávací nabídky našeho ŠVP a je zpracováno v jednotlivých TVP, jejichž formu jsme si nejprve sjednotili. Další rozpracování TVP je již zcela na jednotlivých učitelkách. Projekty většího formátu, které jsou společné pro celou MŠ, jsou plánovány s dostatečným časovým předstihem a projednávány na pedagogických radách. Projekt připraví a zpracuje vybraný tým pedagogů, včetně organizačního zajištění a rozdělení úkolů pro ostatní.

¾    Výsledky pedagogické práce a celkový chod MŠ průběžně vyhodnocujeme a to na pedagogických nebo provozních poradách a v rámci autoevaluačního systému. Aktuální problémy řešíme okamžitě.

¾    MŠ spolupracuje se ZŠ Botičská, v jejíž budově sídlí a do budoucna hodláme tuto spolupráci dále rozvíjet. Dalšími partnery jsou CVČ Botič, ZŠ Resslova, PPP pro Prahu 2, SPC Starostrašnická, SPC „Sluníčko“,APLA, klinický logoped a psycholog.

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění:

¾     Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou odbornou kvalifikaci. Dle aktuálních požadavků na vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními působí na naší škole též asistenti pedagoga. Chod školy dále zajišťují pracovnice kuchyně, hospodářka, ekonomka, školnice a uklízečky, viz. příloha Personální podmínky na daný školní rok.

¾    Pracovní tým se snaží postupně dotvářet a vylepšovat pravidla společného soužití a fungování. Důležitá je vzájemná tolerance, pružnost jednotlivých pracovníků při organizačních záležitostech, dokázat si případné problémy sdělit a efektivně je řešit. Chceme, aby kolektiv působil jako jednotný celek se zřetelnými cíli a záměry.

¾    Pedagogové projevují zájem o své další vzdělávání. Na pedagogických radách si sdělují poznatky získané na seminářích a vzdělávacích akcích. Využívají též samostudia odborné literatury, vzájemných konzultací, odborné články k aktuálním tématům předává ředitelka okopírované do všech tříd. Ředitelka sleduje a podporuje profesní růst svůj i celého kolektivu. Nechává pedagogy vybírat si semináře a školení dle vlastního zájmu a potřeb, ale též sama dle svého uvážení a zkušeností vybírá jednotlivým pracovnicím vzdělávací akce sama.

Probíhají též vzájemné náslechy, dobré zkušenosti máme s videotréninkem, k jehož výstupům v případě zájmu mohou být přizváni i rodiče.

¾    Zástupkyně ředitelky má v kompetenci sestavování služeb pedagogických pracovníků  a ostatních zaměstnanců školy. Dbá na to, aby byly efektivní a zajišťovaly optimální pedagogickou práci a bezpečnost dětí (např. při akcích mimo budovu MŠ). Pokud to podmínky školy umožňují, je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě v rozsahu 2,5 hodiny.

¾    Jednání a chování všech zaměstnanců školy musí být v souladu se společenskými pravidly, aby byly především dobrým vzorem pro děti. Svým vystupováním by měli dávat najevo otevřenost a ochotu při jednání s rodiči, partnery a ostatní veřejností. Každý pedagog musí jednat dle zásad výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 

 

 

3.7. Spoluúčast rodičů

¾    Vzájemnou důvěru a spolupráci mezi školou a rodiči považujeme za důležitou a nezbytnou. Proto chceme budovat vzájemné vztahy založené na porozumění, respektu a pomoci.

¾    Zachováváme individuální přístup nejen k dětem a jejich potřebám ale také bereme v úvahu rodinné prostředí, ze kterého děti přicházejí. Pokud je to možné, snažíme se vyhovět specifikům jejich potřeb.

¾    Škola dává možnost rodičům podílet se na dění v MŠ např. při realizaci větších projektů, pomáhají svým dětem se splněním zadaných úkolů, dle svých možností a fantazie mohou pomáhat při přípravě oslav svátků (Vánoce, Velikonoce…). Rodiče mají možnost vstoupit do třídy a se svým dítětem zde pobýt, prohlédnout si výrobky nebo výzdobu třídy, poznat hračky nebo didaktické pomůcky, se kterými děti přicházejí do styku.

V rámci projektu Ekoškola, do kterého jsme se zapojili, jsou rodiče součástí   „ekotýmu“, který na naší škole funguje od školního roku 2015/2016.

¾    Bereme v úvahu náměty a nápady rodičů k programu a provozu školy, obracíme se na  ně při řešení aktuálních problémů.

¾    Využíváme a vážíme si každé pomoci z jejich strany.

¾    Kdykoli rodiče projeví zájem nebo pokud je to třeba jsou informováni o prospívání jejich dítěte, o průběhu vzdělávacích činností a o tom, jak je dítě zvládá a rozvíjí se. V každém školním roce probíhají na jeho začátku třídní schůzky, v jeho průběhu zařazujeme v prvním a ve druhém pololetí konzultační hodiny. Snažíme se, aby škola a rodina působila na dítě harmonicky, hledáme společné postupy při jeho výchově a vzdělávání.

¾    Zaměstnanci musí s rodiči jednat taktně a ohleduplně. Svůj názor a rady poskytovat pouze v rámci svých kompetencí. Jednat diskrétně a s ohledem na ochranu soukromí rodiny.

¾    Rodiče mají možnost v případě potřeby získat ve škole kontakty na poradenská zařízení – SPC, PPP, logopeda, psychologa atd. Domluvit si s učitelkou individuální konzultační hodiny a společně pracovat na dalším rozvoji individuálních potřeb dětí. V rámci spolupráce s CVČ Botič nabízíme rodičům další možnosti volnočasových aktivit pro děti v bezprostřední blízkosti MŠ. Na informativní tabuli umísťujeme zajímavé články s tématikou výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Nabízíme rodičům semináře a setkání s odborníky nad tématy výchovy a vzdělávání dětí, které se konají přímo v MŠ.

 

  3.8.Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

¾    Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

¾    Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem a v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními.

¾    Pedagogové musí volit vhodné vzdělávací metody a prostředky, které směřují k vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při plánování a organizaci činností uplatňují princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu. Vytvářejí podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.

¾    Třídy, ve kterých jsou tyto děti zařazeny, jsou přizpůsobeny jejich potřebám – uspořádání třídy, materiálním vybavením, kompenzační pomůcky atd. Děti mají možnost využívat k relaxaci, rehabilitaci či kompenzaci svých potřeb prostory k tomu určené.

¾    V případě individuálních stravovacích potřeb dítěte, je umožněna náhradní forma stravování na základě sepsané „Dohody o individuálním stravování“, kterou uzavře ředitelka školy se zákonným zástupcem dítěte a která je podložena lékařskou zprávou.

¾    Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními mají v kolektivu rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.

¾    Ředitelka školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, práce s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními, zařazuje supervizní setkání s dětským psychologem, který dlouhodobě spolupracuje s MŠ. Velkou výhodou jsou speciální pedagogové přímo v řadách pedagogických pracovníků naší školy.

¾    Specializované služby, ke kterým předškolní pedagog není sám dostatečně kompetentní, zajišťují SPC, PPP a další specializovaná pracoviště.

¾    Úzká spolupráce MŠ s rodiči dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je nezbytná a zcela zásadní. V případě přiznaných podpůrných opatření 2. – 5. stupně je utvořen „integrační tým“, který tvoří zákonní zástupci dítěte, ředitelka školy, třídní učitelky, speciální pedagog MŠ a pracovník školského poradenského zařízení. Tento tým se schází dle vzdělávacích potřeb dítěte několikrát ve školním roce, minimálně 1x v každém pololetí při vyhodnocení IVP, pokud bylo jeho vypracování doporučeno ŠPZ.

 

3.9.Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let

Na základě současných legislativních požadavků provedlo vedení školy komparaci stávajících podmínek vzdělávání a podmínek pro vzdělávání dětí dvouletých uvedených v RVP PV. Touto komparací bylo zjištěno, že stávající podmínky nejsou dostatečné pro přijímání dvouletých dětí.
Vedení školy proto na tuto skutečnost reaguje zahájením jednání se zřizovatelem o realizaci potřebných změn zejména se týkajících:

·         stavebních úprav stávajících prostor budovy i zahrady školy pro zajištění bezpečnosti, variability uspořádání těchto prostor a jejich funkčnosti odpovídající požadavkům pro danou věkovou skupinu

·         zajištění zázemí pro potřebné a odpovídající zajištění hygieny dvouletých dětí

·         podpory školy i v oblasti jejího personálního zabezpečení 

·         vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami pro danou věkovou skupinu dětí

Po realizaci těchto změn pak vedení školy v souladu s platnými právními předpisy stanoví odpovídající organizační a provozní podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let a pro danou věkovou skupinu bude zřízena samostatná třída.

Při práci s dětmi této věkové kategorie budeme akcentovat odbornou přípravu personálu, podporu rodinné výchovy a její dominantní úlohu, vytváření podnětného a hodnotného prostředí, ve kterém se dítě cítí dobře a spokojeně, utváření kvalitních základů potřebných pro další vzdělávání dítěte v souladu s jeho individuálními možnostmi, schopnostmi a potřebami, respektování specifik dítěte a využívání odpovídajících metod a forem vzdělávacích činností.

V případě, že budou rodiče do doby splnění výše uvedených podmínek žádat o přijetí dítěte mladšího tří let, rozhodne vedení školy o přijetí takového dítěte na základě jeho dosavadních individuálních schopností a možností v porovnání se stávajícími podmínkami školy. Bude-li pak takové dítě přijato, bude zařazeno do třídy nejmladší věkové skupiny, která je svým uzpůsobením, činnostní nabídkou a celkovým nastavením podmínkám pro vzdělávání dětí mladších tří let nejblíže.

Adaptační proces dětí od dvou do tří let je třeba nastavit tak, aby probíhal co možná nejlépe a respektoval specifika jednotlivých dětí. Zpravidla se pobyt dítěte v MŠ postupně prodlužuje během prvního měsíce. Počáteční délka pobytu dítěte se odvíjí od jeho emoční stability a schopnosti odpoutat se od rodičů. Třídní učitelky ve spolupráci s rodiči se snaží nastavit takový režim, který je prioritně přijatelný pro dítě.

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

¾    Osm tříd naší mateřské školy se rozkládá ve dvou podlažích, jejich velikost je rozdílná.

¾    Třídy mají převážně homogenní věkové uspořádání v počtu 24 dětí. Třídy s mladšími dětmi jsou situovány v přízemí, třídy pro starší děti se nacházejí v 1. patře.

¾    Děti zůstávají po celou dobu docházky se svými učitelkami, pouze v ojedinělých případech musíme přistoupit z organizačních důvodů na začátku školního roku k přeřazení dítěte (dětí) do jiné třídy. Každý školní rok se kolektiv dětí se svými učitelkami přesune do další třídy. Je tím zajištěna nabídka hraček a didaktických pomůcek odpovídající věku dětí a v neposlední řadě též nábytek (židle, stoly) odpovídá věku dětí.

¾    Do MŠ jsou přijímány děti na základě kritérií, která v souladu s platnými předpisy vydává ředitelka školy. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna na centrální informativní nástěnce ve vstupním vestibulu školy, na webových stránkách školy a jsou též přílohou tohoto školního vzdělávacího programu. Plánujeme zřízení úřední desky u vstupní branky do areálu školy, kde budou kritéria též zveřejněna.

¾    Při přijetí dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními postupuje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou. Dítě je vřazeno do třídy, jejíž věkové složení nejlépe odpovídá jeho potřebám. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně si tvoří mateřská škola sama bez doporučení ŠPZ na základě PLPP – plánu pedagogické podpory, který je přílohou tohoto ŠVP. Podpůrná opatření 2. – 5. stupně může MŠ uplatnit pouze na základě doporučení ŠPZ. Doporučení je vystaveno na základě vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení, které musí iniciovat a zajistit zákonný zástupce dítěte.

¾    Pokud je dítěti v rámci doporučení školského poradenského zařízení přiznáno podpůrné opatření ve formě asistenta pedagoga (individuální nebo sdílený), je přítomen s dítětem ve třídě jako další pedagogický pracovník po dobu, na kterou mu byl MHMP stanoven úvazek.

¾    Snížení počtu dětí ve třídě se řídí stupněm podpůrných opatření.

¾     Pokud je dítěti v rámci doporučení školského poradenského zařízení stanoveno vzdělání dle individuálního vzdělávacího plánu, musí zákonný zástupce dítěte požádat ředitelku školy o jeho vypracování. IVP je pak dle podkladů ŠPZ vypracován a to v souladu s ŠVP naší mateřské školy a minimálně 2x ročně vyhodnocován. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitelky, ředitelka školy, pracovník ŠPZ, případně asistent pedagoga, pokud je dítěti přidělen. S obsahem IVP i jeho vyhodnocením a aktualizací je vždy seznámen zákonný zástupce dítěte.

¾    Pokud vzdělávací výsledky dítěte v průběhu docházky nedosahují očekávaných kompetencí a nedaří se běžnými formami pedagogického působení dosahovat očekávaných výstupů, je rodičům dítěte nabídnuta možnost sestavení plánu pedagogické podpory (1. stupeň podpůrných opatření), který bude reflektovat individuální vzdělávací potřeby dítěte. PLPP tvoří na základě podkladů z přílohy tohoto ŠVP třídní učitelky ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a pod supervizí speciálního pedagoga MŠ a ředitelky školy. Plán je vyhodnocován vždy k 30.9., 31.1. a 31.5. daného školního roku. V rámci vyhodnocení může dojít k těmto závěrům:

a)      další poskytování PLPP již není třeba

b)      v poskytování PLPP bude nadále pokračováno, případně s jakými úpravami

c)      poskytování PLPP v 1. stupni je nedostačující, zákonný zástupce dítěte je informován o potřebě vyšetření ve ŠPZ z důvodu posouzení potřeby vyššího stupně pedagogické podpory

¾    S obsahem poskytovaných podpůrných opatření danému dítěti jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří plně respektují důvěrnost těchto informací.

¾    Mateřská škola uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34 b školského zákona. Oznámení zákonného zástupce dítěte o individuálním vzdělávání musí proběhnout nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku je individuální vzdělávání možné nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno ředitelce školy. Formulář je ke stažení na našich webových stránkách.

Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV a mají podobu portfolia, které je rodičům předáno společně se stanoveným termínem ověření znalostí.

Průběh ověřování znalostí je podrobněji popsán ve školním řádu a opírá se o výše zmiňovanou legislativu.

 

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Hlavními záměry Sportovně ekologického programu je vzbudit v dětech od raného věku zájem o pohybové a sportovní aktivity, seznámení s různými formami pohybových činností.

Chceme děti vést k tomu, aby si uvědomily, že zdravý pohyb je ideální ve zdravém prostředí, což mohou lidé (a to i děti předškolního věku) svým konáním ovlivnit.

Vytvářet kladný vztah k přírodě, její ochraně a zdravému životnímu stylu. Aby se tyto věci staly přirozenou součástí jejich života.

Chceme dát dětem možnost získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Klademe si za cíl rozvíjet jejich tělesnou zdatnost i psychickou odolnost, zároveň poskytovat radost a zábavu. Jen tak se zdravý pohyb stane součástí životního stylu, něčím bez čeho děti a budoucí dospělí nemohou být.

Péče o zdraví a dodržování zdravého způsobu života je totiž nutností i trendem budoucnosti.

 

Naše MŠ se od školního roku 2015/2016 zapojila do mezinárodního programu Ekoškola. V dubnu 2017 proběhl na naší škole rozsáhlý audit, na jehož základě jsme získali právo užívání mezinárodního titulu Ekoškola. Metodika programu staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Ekoškola je v celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních – Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí. Umožňuje dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život. Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí. Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity. V březnu roku 2019 naše mateřská škola již podruhé titul obhájila.

 

Naplňování cílů a záměrů našeho ŠVP hodláme dosahovat pomocí prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, sociálního nebo situačního učení, preferujeme individuální nebo skupinové činnosti, za důležité považujeme dostatek prostoru pro volnou hru.

Cíle vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu a jeho základních oblastí. Tyto oblasti jsou vymezeny v integrovaných blocích ŠVP (viz. vzdělávací nabídka) na jejichž tvorbě se podílely všechny učitelky spolu s ředitelkou a dále jsou zpracovány v třídních vzdělávacích plánech. Záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Není povinností učitele veškerou plánovanou vzdělávací nabídku v rámci TVP realizovat – vždy je třeba nabídku přizpůsobovat aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím s ohledem na výsledky vzdělávání dětí, jejich individuální potřeby a zájmy.

 

V rámci inovace ŠVP jsme se rozhodli sestavit integrované bloky dle obsahového členění. Upustili jsme tedy od časové osy, podle které jsme měli integrované bloky rozdělené doposud. Domníváme se, že obsahové členění nám poskytuje více flexibility a volnosti při tvorbě třídních plánů.

Zvolili jsme 10 integrovaných bloků, které jsou tematicky zaměřené na hlavní cíle našeho programu. Po prvním školním roce, kdy jsme si v praxi ověřili fungování obsahově sestavených integrovaných bloků, jsme jejich počet snížili na sedm.

Záměry vzdělávání ke zdravému životnímu stylu jsou prostoupeny průběžně celou vzdělávací nabídkou a měly by se opakovaně objevovat v TVP. Dalšími průběžně zařazovanými činnostmi je poučení o bezpečném chování dětí v budově i při aktivitách mimo ni. Dodržování pravidel třídy, prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí.

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy. Supervizí nad sestavováním PLPP a IVP jednotlivými učitelkami, komunikací s SPC a PPP nebo se zákonnými zástupci dětí jsou ředitelkou školy pověřeny dvě učitelky s kvalifikací speciální pedagog.

Spolupráce s SPC a PPP spočívá v zajištění potřebných vyšetření dětí, vypracování požadované dokumentace, provádí náhledy na dítě přímo v MŠ, nabízí konzultační činnost pedagogům i rodičům, účastní se integračních skupin, společně vyhodnocujeme podmínky naší mateřské školy pro poskytování podpůrných opatření konkrétnímu dítěti.

Využíváme též externí spolupráce s dětskou psycholožkou, která nám provádí ve třídách, kde jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami videotrénink interakcí.

Jako podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší MŠ zařazeny podle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory tyto předměty speciálně pedagogické péče: logopedická intervence pro děti se závažnými poruchami řeči, rozumění mluvené řeči a její produkci u dětí se sluchovým postižením, nácvik komunikačních a sociálních dovedností, rozvíjení sluchového vnímání, rozvoj grafomotorických dovedností, zraková stimulace, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, prostředky alternativní komunikace – komunikační karty, strukturované vzdělávání, bazální stimulace u dětí s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami, canisterapie.

Vzdělávací obsah těchto předmětů speciálně pedagogické péče přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

 

Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných

Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech (rozumových, uměleckých, pohybových atd.) smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dále rozvíjely.

V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP. V případě dětí nadaných nemá PLPP jednotnou podobu, ze které se při jeho tvorbě vychází, ale bude vypracován na základě individuálních a konkrétních vzdělávacích potřeb dítěte ve spolupráci s třídními učitelkami a rodiči se supervizí speciálních pedagogů školy

V případě dětí mimořádně nadaných v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud ŠPZ identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí  vypracování IVP, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením. Také v případě IVP pro dítě mimořádně nadané mají supervizní dohled speciální pedagogové, odpovědnou osobou za jeho vytvoření je ředitelka školy. V průběhu školního roku může být upravován či doplňován na základě stejného postupu jako při jeho vytváření. Nejméně 1x ročně je vyhodnocován.

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávací obsah je dle RVP PV stanoven pro celou věkovou skupinu společně, ale v případě vzdělávání dětí od dvou do tří let je třeba respektovat výrazné rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku. Volit vhodné metody učení – učení nápodobou, situační učení, vlastními prožitky a především hrou. Při plánování činností je třeba počítat s krátkodobým udržením pozornosti dítěte, nutnost častého opakováni činností a jejich pravidelnost. Učitelé musí dětem zajistit dostatek emoční podpory, více individuální péče, ponechat dostatek volného prostoru pro hru a pohybové aktivity.

 

Předškolní příprava dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ je součástí hlavní vzdělávací nabídky v dopoledních hodinách a je rozšířena o každodenní cca 45 minutové bloky v odpoledních hodinách. Probíhá po obědě po 30 – 40 minutové relaxaci na lehátku. Na každý den je vyčleněna jedna stěžejní vzdělávací složka, jejíž obsah je společný pro všechny předškolní třídy. Činnosti jsou plánovány na celý školní rok s důrazem na systematičnost a postupné zvyšování náročnosti vzdělávací nabídky. Učitelky s dětmi pracují skupinově, individuálně i frontální metodou. Do odpoledních bloků předškolní přípravy zařazujeme též metodu Hejného – matematika všemi smysly. Předškolní přípravy se mohou zúčastňovat též děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, pokud to po úpravě vzdělávacího obsahu jejich možnosti dovolují. V případě, že dítě má přiděleného asistenta pedagoga, je při odpoledním bloku předškolní přípravy přítomen. Obsah vzdělávací nabídky je přílohou ŠVP.

 

Velký důraz klademe na rozvoj řečových dovedností dětí, což v současné době spatřujeme jako všeobecný problém. Na naší škole působí logopedická asistentka. Na začátku školního roku provede dle zájmu rodičů a ve spolupráci s klinickým logopedem, který s naší MŠ spolupracuje, logopedickou depistáž. Děti s vážnější poruchou řeči jsou doporučeny k návštěvám klinického logopeda, děti s lehčími vadami řeči mohou navštěvovat v MŠ 1x týdně logopedická cvičení, která vede naše logopedická asistentka. Od září 2019 rozšiřujeme nabídku logopedických cvičení o tzv.“ Logopedické hrátky“. Probíhají pravidelně 1x týdně v dopoledních hodinách, cca 20 minut pod vedením logopedické asistentky na jednotlivých třídách a za přítomnosti třídní učitelky, která má díky sledování práce logopedického asistenta možnost získávat další praktické zkušenosti v oblasti rozvoje jazykových dovedností dětí. Zároveň je tak zajištěn přehled o potřebách logopedické podpory a prevence v jednotlivých třídách.

 

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem – škola má vytvořený systém podpůrných kroků, které napomáhají pedagogům při začleňování těchto dětí do kolektivu a jejich vzdělávání. Je přílohou ŠVP.

Od září 2019 probíhají 1x týdně v dopoledních hodinách rozšířené aktivity pro děti s OMJ. Pod vedením pedagoga, se děti setkávají ve skupině, kdy jsou aktivity zaměřené na seznamování a prohlubování znalostí českého jazyka. Zpracovaný plán je přílohou ŠVP.

 

Podobně jako aktivity ve skupině pro děti s OMJ, nabízíme 1x týdně rozvojový program pro děti se SVP. Program je určen pro děti s Doporučením školského poradenského zařízení a přiznaným stupněm podpůrných opatření 2 – 5 stupně.

Skupinu vede speciální pedagog dle předem stanoveného plánu, který je přizpůsobován aktuálním potřebám jednotlivých dětí. Je přílohou ŠVP.

 

 

V odpoledních hodinách pravidelně nabízíme dětem další rozšířené činnosti v oblasti pohybových a výtvarných aktivit. 1x týdně zařazujeme keramiku a 1x týdně rozšířené pohybové činnosti, jejichž náplní je např. jóga, dětský aerobik, cvičení s hudbou, sportovní hry, cvičení s náčiním, relaxační a zdravotní cviky atp. K těmto aktivitám máme možnost využívat též tělocvičnu nebo hřiště ZŠ Botičská, za příznivého počasí mohou probíhat na školních zahradách.

Tyto rozšířené aktivity jsou přístupné všem dětem. Probíhají v určený den ve všech třídách společně, pod vedením třídních učitelek dětí. Je tím zajištěna kontinuita s naším ŠVP, kvalifikovanost osob, které s dětmi tyto aktivity vykonávají a znalost individuálních potřeb dětí. Další výhodou jsou malé nároky na organizaci – nedochází ke slučování tříd a přesouvání dětí.

 

 

 

 

 

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Integrované bloky:

       I.            „Letem světem.“

    II.            „Živly kolem nás.“

 III.            „Knížka, moje kamarádka.“

 IV.            „Kam se slunce rádo dívá.“

    V.            „Ejhle člověk.“

 VI.            „S kamarádem dovádíme, pozor, ať se nezraníme“

VII.            „Sport nás baví, budem zdraví.“

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu na období 2020/2021 – 2022/2023

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem (str. 17)
Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu:
- Pokud počet dětí v mateřské škole, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, činí alespoň čtyři, je zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.
- Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně. Tato hodina je rozdělena do dvou dnů po 30 minutách.
- S těmito dětmi pracuje kmenový pedagog mateřské školy, který se na práci s dětmi s OMJ specializuje.
- O průběhu a výsledcích jazykové přípravy dětí je vedena evidence.