• Výsledky zápisu na školní rok 2022/2023

  Informace o výsledcích přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 najdete zde na našich webových stránkách v sekci "školka", ve složce "zápis".

 • Zvláštní zápis určený pro přijímání cizinců

  Zvláštní zápis určený pro přijímání cizinců
  Jedná se pouze a výlučně o osoby:

  1. kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  2. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
   
  Dokumentace k zápisu je ke stažení ZDE (žádost o přijetí, evidenční list, přihláška ke stravování, dohoda o docházce). Na jednom z formulářů je třeba doložit potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování. (Netýká se pouze dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy s datem narození od 1.9.2016 do 31.8.2017).
  Dále je třeba při zápisu předložit vízový štítek o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu dítěte nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a doložit místo pobytu dítěte v městské části Praha 2.
  Termín zápisu – 1.6.2022 od 9:00 do 17:00 hod.
  Počet volných míst – 0
   
  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
  Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2
   
  „Zvláštní zápis“
  Tento zápis je určený výlučně pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nevztahuje se na ostatní cizince.
   
   
        Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:
   
  1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona  s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2
  2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.
  3. Dítě s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.
   
   
   
  V Praze dne 2.5.2022                                   &n bsp; Monika Biemannová, ředitelka školy
   
   
  Спеціальний запис призначений для прийому іноземців
  Йдеться виключно про особи:
  1. яким був наданий тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.
  2. які отримали спеціальну довгострокову візу для перебування на території Чеської Республіки понад 90 днів, яка тепер за законом автоматично вважається тимчасовим захистом.
  Документи для реєстрації можна завантажити ТУТ (Заява про прийняття, реєстраційна форма, заява на харчування, договір про відвідування). На одному з бланків необхідно надати довідку про обов’язкову вакцинацію від педіатра з Чехії. (Це не стосується лише дітей останнього року дошкільної освіти, тобто з датою народження з 1.9.2016 до 31.8.2017).
  Крім того, при реєстрації необхідно пред’явити візову наклейку про надання тимчасового захисту або спеціальну довгострокову візу та підтвердити місце проживання дитини в Празі 2.
  Термін реєстрації – 1.6.2022 від 9:00 до 17:00 години.
  Кількість вільних місць – 0
   
   
  УМОВИ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  Дитячий садок, Прага 2, На Дєканце 2
   
  „Спеціальний запис“
   
  Цей запис призначений виключно для дітей, яким було надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Це не стосується інших іноземців.
   
   
  Директорка дитячого садочку розглядатиме всі заяви відповідно до Закону № 561/2004 Зб., “Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту” (“Закон про освіту”), з урахуванням нової редакції та відповідно до Закону № 500/2004 Зб., адміністративно-процесуального кодексу і в адміністративному розгляді вирішить, чи приймати дитину на основі наступних критеріїв, важливість критеріїв у спадному порядку:
   
  1. Дитина, яка має право на дошкільну освіту відповідно до § 34а Закону про освіту з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2.
  2. Дитина, яка до початку навчального року досягла не менше чотирьох років з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2.
  3. Дитина з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2, якій до початку навчального року буде не менше трьох років.
   
   
   
   
   
  В Празі 2.5.2022                                           Моніка Біеманнова, директорка дитячого садочку
   
   

 • Zápis na školní rok 2022/2023

  Zákonní zástupci si mohou vybrat ze dvou možností zápisu:

  1) Elektronický předzápis - 2.5 a 3.5.2022 od 13:00 do 17:00
  Možnost elektronického předzápisu a více informací najdete zde na našich webových stránkách v sekci "Školka" ve složce "Zápis".
  Dokumentace ke stažení přímo tam. Možnost rezervace času odevzdání přihlášky.

  2) Zápis bez elektronického předzápisu - 4.5. - 13:00 - 15:00
                                                                      - 5.5. - 13:00 - 15:00
                                                                      - 6.5. -   8:00 - 10:00
  Dokumentace k vyzvednutí ve vstupním vestibulu MŠ (od 28.3.) v době provozu od 6:30 do 17:30.
  V tomto případě není možnost rezervace času.

  Termín a podmínky zápisu pro děti uprchlíků z Ukrajiny bude upřesněn. Tento řádný zápis se na ně nevztahuje, bude vyhlášen samostatný termín.