Zápis

Mateřská škola na Děkance

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2:

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí od školního roku 2023/2024:

 

62                               70                               88                               06                                05

95                               92                               22                               47                                82

18                               99                               13                               63                                33

75                               46                               23                               89                                51

26                               19                               94                               39                                16

102                             100                             34                               55                                90

41                               103                             91                               07                                13

98                               11                               84                               71                                49

21                               110                             02                               45                                78

76                               10                               37                               35                                65

74                               20                               61                               86                                77

80                               72                               17                               108                            

36                               31                               79                               01

 

 

 

 

 

 

Individuální vzdělávání: 96

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

 

 

Pokud bude dítě přijato, ale zákonný zástupce se dodatečně rozhodne, že dítě k docházce do Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2, nenastoupí, prosíme o včasné oznámení této skutečnosti. Nebude tím zbytečně blokováno místo pro další zájemce. Děkujeme.

 

 

Informativní schůzka  pro rodiče nově přijatých dětí se koná 20.6.2023 od 16:00 v jídelně mateřské školy.

 

 

Monika Biemannová, ředitelka školy                                   Datum zveřejnění: 23.5.2023
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.