Zápis

Mateřská škola na Děkance

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2:

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí od školního roku 2021/2022:

 

 

 

41/21                          59/21                          29/21                          73/21

17/21                          05/21                          43/21

93/21                          92/21                          14/21

46/21                          79/21                          10/21

23/21                          21/21                          52/21

67/21                          62/21                          89/21

42/21                          18/21                          09/21

63/21                          01/21                          91/21

64/21                          88/21                          77/21

78/21                          30/21                          70/21

22/21                          61/21                          03/21

71/21                          26/21                          86/21

81/21                          06/21                          20/21

37/21                          27/21                          34/21

25/21                          35/21                          75/21

19/21                          69/21                          24/21

12/21                          11/21                          53/21

26/21                          44/21                          87/21

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená.

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do vlastních rukou.

 

 

Pokud bude dítě přijato, ale zákonný zástupce se dodatečně rozhodne, že dítě k docházce do Mateřské školy, Praha 2, Na Děkance 2, nenastoupí, prosíme o včasné oznámení této skutečnosti. Nebude tím zbytečně blokováno místo pro další zájemce. Děkujeme.

 
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.