Aktuality

Mateřská škola na Děkance

 • Informace k provozu mateřské školy

  DDne 27.11.2023 bude naše mateřská škola v provozu bez omezení.

 • Výkopové práce-oznámení

  VVÁŽENÍ RODIČE, od 28.9.2023 do 31.10.2023 budou ve venkovních prostorách mateřské školy probíhat výkopové práce. Jedná se o prostor od vstupní branky přes hřiště na předzahrádce a dále částečně na zahradu ve vnitrobloku. Na jednání s dodavatelem prací EQUANS Services a.s., která akci realizuje pro PREdistribuce a.s., bylo dohodnuto bezpečné oplocení výkopů vysokým plotem a položení přechodových lávek. Přesto vás žádám o zvýšenou opatrnost při pohybu před budovou mateřské školy. V Praze dne 18.9.2023 Monika Biemannová, ředitelka školy

 • Schůzka Logopedie

  MMilí rodiče, zveme vás na zápis na logopedická cvičení v mateřské škole, který proběhne ve středu 13.9. od 17.00 hod. (před třídními schůzkami) ve třídě Rybiček (přízemí). Těšíme se na viděnou

 • Třídní schůzky

  MMilí rodiče, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou v jednotlivých třídách ve středu 13.9. od 17:30 hodin. Těšíme se na setkání a prosíme, dostavte se bez dětí.

 • Zahájení nového školního roku

  Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.9.2023. Celý kolektiv Mateřské školy Na Děkance se těší na setkání.

 • Výsledky přijímacího řízení

  RRegistrační čísla přijatých dětí od školního roku 2023/2024 najdete zde na našich stránkách v sekci "školka", složka "zápis".

 • Zvláštní zápis určený pro přijímání cizinců

  ZZvláštní zápis určený pro přijímání cizinců
  Jedná se pouze a výlučně o osoby:
  kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.  
  Dokumentace k zápisu je ke stažení ZDE (žádost o přijetí, evidenční list, přihláška ke stravování, dohoda o docházce). Na jednom z formulářů je třeba doložit potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování. (Netýká se pouze dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy s datem narození od 1.9.2017 do 31.8.2018).
  Dále je třeba při zápisu předložit vízový štítek o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu dítěte nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a doložit místo pobytu dítěte v městské části Praha 2.
  Termín zápisu – 5.6.2023 od 14:00 do 16:00 hod.
  Aktuální počet volných míst – 0
   
  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
  Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2
   
  „Zvláštní zápis“
  Tento zápis je určený výlučně pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nevztahuje se na ostatní cizince.
   
   
        Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:
   
  Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona  s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2 Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2. Dítě s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.  
   
   
  V Praze dne 16.5.2023               Monika Biemannová, ředitelka školy
   
   
  Спеціальний запис призначений для прийому іноземців
  Йдеться виключно про особи:
  яким був наданий тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту. які отримали спеціальну довгострокову візу для перебування на території Чеської Республіки понад 90 днів, яка тепер за законом автоматично вважається тимчасовим захистом. Документи для реєстрації можна завантажити ТУТ (Заява про прийняття, реєстраційна форма, заява на харчування, договір про відвідування). На одному з бланків необхідно надати довідку про обов’язкову вакцинацію від педіатра з Чехії. (Це не стосується лише дітей останнього року дошкільної освіти, тобто з датою народження з 1.9.2017до 31.8.2018).
  Крім того, при реєстрації необхідно пред’явити візову наклейку про надання тимчасового захисту або спеціальну довгострокову візу та підтвердити місце проживання дитини в Празі 2.
  Термін реєстрації – 5.6.2023 від 14 до 16:00 години.
  Кількість вільних місць – 0
   
   
  УМОВИ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  Дитячий садок, Прага 2, На Дєканце 2
   
  „Спеціальний запис“
   
  Цей запис призначений виключно для дітей, яким було надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Це не стосується інших іноземців.
   
   
  Директорка дитячого садочку розглядатиме всі заяви відповідно до Закону № 561/2004 Зб., “Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту” (“Закон про освіту”), з урахуванням нової редакції та відповідно до Закону № 500/2004 Зб., адміністративно-процесуального кодексу і в адміністративному розгляді вирішить, чи приймати дитину на основі наступних критеріїв, важливість критеріїв у спадному порядку:
   
  Дитина, яка має право на дошкільну освіту відповідно до § 34а Закону про освіту з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2. Дитина, яка до початку навчального року досягла не менше чотирьох років з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2. Дитина з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2, якій до початку навчального року буде не менше трьох років.  
   
   
   
   
  В Празі 16.5.2023                                           Моніка Біеманнова, директорка дитячого садочку
   

 • Škola v přírodě

  PPrávě jsme vyrazili ze školy v přírodě. Předpokládaný příjezd cca 11:15.

 • Škola v přírodě

  SS dětmi jsme na ŠVP dorazili v pořádku.

 • Prázdninový provoz-přijaté děti

  SSeznam registračních čísel přijatých dětí k prázdninovému provozu do naší mateřské školy v termínu 7.8. - 18.8.2023 najdete v sekci "školka" ve složce "zápis k prázdninovému provozu".

 • Zápis na školní rok 2023/2024

  TTermín:
  9.5.2023 od 10:00 do 17:00 pouze pro předem provedené rezervace času v rámci elektronického předzápisu. Více informací v sekci „školka“ složka „zápis“.
   
  10.5.2023 od 10:00 do 17:00 (přestávka 12:00 – 13:00) bez předchozí rezervace času.
   
  Dokumentace:
  1) V sekci „školka“ složka „zápis“ je možnost vyplnit dokumenty v rámci elektronického předzápisu a rezervovat si čas na 9.5.2023 .
   
  2) Možnost stažení dokumentů (sekce „školka“ složka „zápis“) nebo vyzvednutí v přízemí MŠ (od 3.4.2023). Podání žádosti 10.5.2023 bez předchozí rezervace.
   
   
  U zápisu je nutná přítomnost zákonného zástupce dítěte. Pokud se ze závažných důvodů nemůže zákonný zástupce ve stanoveném termínu dostavit, je možné pověřit jinou osobu, která předloží úředně ověřené zmocnění.
   
  Při zápisu předloží zákonný zástupce k nahlédnutí rodný list dítěte.
   
  Hromadné dny otevřených dveří neorganizujeme. Po předchozí telefonické domluvě s vedením školy nabízíme individuální setkání a prohlídku MŠ. Pro objednání schůzky můžete telefonovat od 3.4.2023 na tel: 731465808.
   
   
  Zvláštní zápis určený pro přijímání cizinců:
  Týká se osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.
  Termín: 5.6.2023 od 14:00 do 16:00. Dokumenty a bližší informace budou včas zveřejněny zde na našich webových stránkách nebo ve vstupním vestibulu MŠ.

 • Prázdninový provoz ve školním roce 2022/2023

  DDokument ke stažení ZDE

  Podrobnější informace k prázdninovému provozu najdete zde na našich stránkách v sekci "školka" ve složce "zápis k prázdninovému provozu".

 • Novoroční bazar.

  DDovolujeme si všechny rodiče pozvat k účasti na novoročním EKO bazaru. Přineste svou věc na bazar a odneste si jinou, která vás osloví. KDY : 18.1. 2022 15-17 hodin v jídelně MŠ . Sledujte plakát ve vestibulu MŠ. Děkuje Ekotým MŠ.

 • Vánoční prázdniny

  PPřerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin. Na základě rozhodnutí Rady městské části Praha 2 č. 682 ze dne 26.9.2022 bude provoz mateřské školy v době vánočních prázdnin přerušen od 23.12.2022 do 1.1.2023.

 • Zápis na logopedii

  VVe čtvrtek 15.9. v 17.00 ve třídě Želviček proběhne zápis na logopedii. Zapsat dítě může pouze zákonný zástupce. Dodatečný zápis bude možný pouze pokud zbyde volná kapacita.

 • Třídní schůzky

  TTřídní schůzky v jednotlivých třídách se konají 15.9.2022 od 17:30 hod. Prosíme, dostavte se bez dětí. Těšíme se na setkání.

 • Školní rok 2022/2023

  VVážení rodiče, rozdělení dětí do tříd v novém školním roce najdete zde na našich stránkách v sekci "Třídy", složka "Rozdělení dětí do tříd". Těšíme se 1.9.2022 opět na viděnou! Kolektiv MŠ Na Děkance

 • Výsledky zápisu na školní rok 2022/2023

  IInformace o výsledcích přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 najdete zde na našich webových stránkách v sekci "školka", ve složce "zápis".

 • Zvláštní zápis určený pro přijímání cizinců

  ZZvláštní zápis určený pro přijímání cizinců
  Jedná se pouze a výlučně o osoby: kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.  
  Dokumentace k zápisu je ke stažení ZDE (žádost o přijetí, evidenční list, přihláška ke stravování, dohoda o docházce). Na jednom z formulářů je třeba doložit potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování. (Netýká se pouze dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, tedy s datem narození od 1.9.2016 do 31.8.2017).
  Dále je třeba při zápisu předložit vízový štítek o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu dítěte nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a doložit místo pobytu dítěte v městské části Praha 2.
  Termín zápisu – 1.6.2022 od 9:00 do 17:00 hod.
  Počet volných míst – 0
   
  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
  Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2
   
  „Zvláštní zápis“
  Tento zápis je určený výlučně pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nevztahuje se na ostatní cizince.
   
   
        Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:
    Dítě, na které se vtahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona  s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2 Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2. Dítě s místem pobytu ve školském obvodě městské části Praha 2, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku.  
   
   
  V Praze dne 2.5.2022                                   &n bsp; Monika Biemannová, ředitelka školy
   
   
  Спеціальний запис призначений для прийому іноземців
  Йдеться виключно про особи: яким був наданий тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту. які отримали спеціальну довгострокову візу для перебування на території Чеської Республіки понад 90 днів, яка тепер за законом автоматично вважається тимчасовим захистом. Документи для реєстрації можна завантажити ТУТ (Заява про прийняття, реєстраційна форма, заява на харчування, договір про відвідування). На одному з бланків необхідно надати довідку про обов’язкову вакцинацію від педіатра з Чехії. (Це не стосується лише дітей останнього року дошкільної освіти, тобто з датою народження з 1.9.2016 до 31.8.2017).
  Крім того, при реєстрації необхідно пред’явити візову наклейку про надання тимчасового захисту або спеціальну довгострокову візу та підтвердити місце проживання дитини в Празі 2.
  Термін реєстрації – 1.6.2022 від 9:00 до 17:00 години.
  Кількість вільних місць – 0
   
   
  УМОВИ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  Дитячий садок, Прага 2, На Дєканце 2
   
  „Спеціальний запис“
   
  Цей запис призначений виключно для дітей, яким було надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Це не стосується інших іноземців.
   
   
  Директорка дитячого садочку розглядатиме всі заяви відповідно до Закону № 561/2004 Зб., “Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту” (“Закон про освіту”), з урахуванням нової редакції та відповідно до Закону № 500/2004 Зб., адміністративно-процесуального кодексу і в адміністративному розгляді вирішить, чи приймати дитину на основі наступних критеріїв, важливість критеріїв у спадному порядку:
    Дитина, яка має право на дошкільну освіту відповідно до § 34а Закону про освіту з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2. Дитина, яка до початку навчального року досягла не менше чотирьох років з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2. Дитина з місцем проживання в шкільному окрузі Праги 2, якій до початку навчального року буде не менше трьох років.  
   
   
   
   
  В Празі 2.5.2022                                           Моніка Біеманнова, директорка дитячого садочку
   
   

 • Zápis na školní rok 2022/2023

  ZZákonní zástupci si mohou vybrat ze dvou možností zápisu:

  1) Elektronický předzápis - 2.5 a 3.5.2022 od 13:00 do 17:00
  Možnost elektronického předzápisu a více informací najdete zde na našich webových stránkách v sekci "Školka" ve složce "Zápis".
  Dokumentace ke stažení přímo tam. Možnost rezervace času odevzdání přihlášky.

  2) Zápis bez elektronického předzápisu - 4.5. - 13:00 - 15:00
                                                                      - 5.5. - 13:00 - 15:00
                                                                      - 6.5. -   8:00 - 10:00
  Dokumentace k vyzvednutí ve vstupním vestibulu MŠ (od 28.3.) v době provozu od 6:30 do 17:30.
  V tomto případě není možnost rezervace času.

  Termín a podmínky zápisu pro děti uprchlíků z Ukrajiny bude upřesněn. Tento řádný zápis se na ně nevztahuje, bude vyhlášen samostatný termín.