Aktuality

Mateřská škola na Děkance
 • Logopedická cvičení

  OOd 6.1.2021 pokračují logopedická cvičení v běžném režimu.

 • Sportovky

  VVzhledem k epidemiologické situaci jsou čtvrteční sportovky do odvolání zrušeny.

 • Schůzka EKOTÝMU

  IInformace pro rodiče, kteří jsou členy ekotýmu. Plánovaná schůzka se uskuteční 4.11. od 17. hodin. Podle počasí venku nebo ve třídě žabiček. Těšíme se na účast koordinátorky EVVO Renata a Jindra.

 • Aktualita ke dni 26.10.2020

  OOd zítřka, tedy 27.10.2020 budou pravděpodobně všichni zaměstnanci kuchyně v karanténě. Prosíme rodiče, kteří nutně nepotřebují umístit dítě do MŠ, aby si ho do konce týdne nechali doma. Děkujeme

 • Aktuální informace COVID-19 k 25.9.2020

  OOd dnešního dne je z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy třída Berušky v karanténě, z důvodu pozitivního výsledku testu na covid-19 u jedné osoby. Rodiče dětí, kterých se tato skutečnost týká (dítě bylo přítomno v MŠ 21.9.2020), již byli kontaktováni. V ostatních třídách pokračuje provoz bez omezení.

 • Aktuální opatření k 10.9.2020

  NNa základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 10.9.2020 do odvolání povolen vstup do všech vnitřních prostor mateřské školy pouze se zakrytím úst a nosu. Dětí se toto opatření netýká.

 • Informace k třídním schůzkám

  VVážení rodiče, v době konání třídních schůzek dne 10.9.2020 od 17:30 hod. je vstup do třídy pouze v roušce.

 • EVVO

  DDobrý den, zdravím všechny v novém školním roce. Jsme moc rádi, že můžeme pokračovat v námi rozjeté práci. Máme před sebou nový školní rok,tedy i nový rok pro ekotým. Moc rádi přivítáme nové rodiče do našich řad. Odešli nám předškoláci a jejich rodiče a proto oslovujeme všechny rodiče, přidejte se k nám. Scházíme se cca 4x ročně a plánujeme ekologické aktivity MŠ. V letošním roce máme téma PROSTŘEDÍ. Všechny informace týkající se ekologie jsou umístěny v sekci ŽÁBY. Vaše koordinátorky EVVO paní učitelky Renata a Jindra

 • Informace k zahájení provozu-aktualizace k 31.8.2020

  VVážení rodiče, po zvážení aktuální situace bude každému dítěti před vstupem do třídy změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

 • Třídní schůzky

  TTřídní schůzky v jednotlivých třídách se konají dne 10.9.2020 od 17:30 hod. Vzhledem k současné situaci v souvislosti s opatřeními ke COVID-19 je účast důležitá. Pro hladký průběh, prosíme, dostavte se bez dětí. Zároveň proběhne od 17:00 hod. ve třídě Žirafy zápis na logopedii. K zápisu je nutné dostavit se osobně. Pro velký zájem není mimo tento termín možné dítě zapsat. Zápis je nutný i pro děti, které v minulém školním roce již chodily.

 • Zahájení školní roku 2020/2021

  VVážení rodiče, 1.9.2020 zahajujeme školní rok v běžném režimu a provozu, pouze se zvýšenými hygienickými opatřeními. Ve vstupním vestibulu jsou umístěny 2 bezdotykové stojany s dezinfekcí. Prosíme, abyste je při příchodu do budovy použili. Pobyt v prostorách MŠ je bez roušek. Po převlečení dítěte v šatně je nutné, aby rodič dohlédl na řádné umytí rukou dítěte (do prostor umývárny prosíme nevstupujte, stačí váš dohled), teprve pak jej předá paní učitelce do třídy (použití dezinfekce po umytí rukou necháme na zvážení rodičů, bude k dispozici). Apelujeme na rodiče, aby sledovali zdravotní stav svého dítěte v kontextu s dalším šířením infekčních onemocnění. Kroky školy v případě podezření na výskyt COVID-19 (citace z manuálu MŠMT): Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy - dítě není vpuštěno do budovy školy. b) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, ale není již přítomen zákonný zástupce dítěte - tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Toto jsou aktuální informace k 25.8.2020. V případě nastalých změn vás budeme na tomto místě obratem informovat.

 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

  PPřipomínáme informativní schůzku pro rodiče nově přijatých dětí, která se koná 27.8.2020 od 16:00 v jídelně mateřské školy. Pro hladký průběh, prosíme, dostavte se bez dětí. Těšíme se na setkání.

 • Nevyčerpané poplatky za mimoškolní aktivity

  DDěti, které končí docházku do mateřské školy - částku 420,- Kč (za 3 měsíce) si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně v MŠ po předchozí telefonické domluvě s paní Budilovou (tel: 731465808 nebo 224920834). Děti, které pokračují v docházce v dalším školním roce - částku 420,- Kč převedeme na 1. pololetí školního roku 2020/2021. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat ekonomku školy paní Budilovou.

 • Školné březen - červen 2020

  VVážení rodiče,nejprve rekapitulace výše poplatků: březen - 400,- Kč, duben - 0,- Kč, květen 210,- Kč, červen - 0,- Kč (předplaceno). Děti, které pokračují v docházce v příštím školním roce a nemají nedoplatky - bude převedeno do příštího školního roku. Děti, které pokračují v docházce v příštím školním roce a mají nedoplatky - rodiče budou kontaktováni hospodářkou školy. Děti, které v tomto školním roce končí docházku v naší mateřské škole - vyúčtování bude zasláno na účet zák.zást. do 30.8.2020. Dětem, které od 25.5.2020 do 30.6.2020 nebudou navštěvovat mateřskou školu nebude školné za květen účtováno. V případě dotazů se neváhejte na mne obrátit. Lenka Hájková, hospodářka školy tel: 224920834 nebo 731465808

 • Organizační zajištění provozu mateřské školy

  OOrganizační zajištění provozu mateřské školy v souladu s metodickým doporučením MŠMT, organizačními, technickými a personálními možnostmi MŠ Na Děkance
  Tato opatření jsou platná od 25.5.2020 do 30.6.2020.
  Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 274 ze dne 11.5.2020 bude provoz mateřských škol probíhat do 30.6.2020 v omezeném režimu.
  PROVOZNÍ DOBA7:30 – 16:30
  Příchod dětí do MŠ:
  Zákonný zástupce předá dítě do mateřské školy v době od 7:30 do 9:00 hod. v přízemí budovy u skleněných dveří zaměstnanci školy. Je třeba počítat s tím, že tento proces může zabrat delší časový prostor. Pedagogický dozor zajistí převlečení dítěte, umytí a dezinfekci rukou a předá jej do třídy.
  Pro zajištění bezpečného odstupu při čekání (2m) před budovou MŠ a ve vstupním vestibulu, budou v těchto místech umístěny barevné kužely, kterými bude tento odstup vyznačen. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ (vstupní vestibul) pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
   
  Odchod dětí z MŠ:
  Děti je možné vyzvednout opět u skleněných dveří. Po obědě od 13:00 do 13:30 hod., odpoledne od 15:30 hod. Pedagogický dozor zajistí převlečení dítěte a předá jej zákonnému zástupci. V případě znečištěného oblečení, bude rodičům předáno při vyzvednutí dítěte. Prosíme o respektování výše uvedených časů příchodů a vyzvedávání dětí!!!
   
  Při prvním příchodu do MŠ:
  Zákonný zástupce podepíše „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, ke stažení ZDE a „Potvrzení o seznámení s organizačním zajištěním provozu MŠ Na Děkance“, ke stažení ZDE nebo si tyto dokumenty můžete vyzvednout do 25.5. ve vstupním vestibulu MŠ a to každý den od 9:00 do 13:00. Pro urychlení prvního příchodu dětí do MŠ je vhodné mít oba dokumenty již připravené, podepsané a pouze je předat pracovníkovi školy současně při předání dítěte.
  Bez těchto dokumentů nebude přítomnost dítěte v mateřské škole možná.
   
  Každý den před převzetím dítěte do MŠ mu bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Při naměřené hodnotě 37,0°C – 37,2°C bude dítě přijato a po 30 minutách bude provedeno kontrolní měření. Pokud teplota neklesne pod hranici 37°C nebo se zvýší, budou zákonní zástupci vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte.
  Žádáme rodiče, aby důsledně sledovali změny zdravotního stavu svých dětí
   
  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak třeba umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Pro návrat dítěte do kolektivu je třeba doložit potvrzení od lékaře.Totéž platí pro případ výskytu výše uvedených příznaků u zaměstnance školy.
  Z tohoto důvodu zajistí zákonný zástupce minimálně jednu čistou podepsanou roušku, kterou bude mít dítě uloženou ve své šatní skříňce.
  Při změně zdravotního stavu dítěte o tom zákonný zástupce neprodleně informuje mateřskou školu.
   
  Stravování je zajištěno běžným způsobem s ohledem na zvýšená hygienická opatření.
   
  Veškeré prostory MŠ budou denně v souladu s metodickým pokynem MŠMT dezinfikovány.
   
  Děti budou docházet do stále stejné třídy a stejného kolektivu, přičemž třída ani kolektiv nemusí být totožný s původní třídou a kolektivem před uzavřením MŠ. Opatření jsou nastavena tak, aby se minimalizovalo setkávání většího počtu dětí, byly zajištěny oddělené prostory pro jednotlivé skupiny dětí nebo se budou intervalově střídat. To platí pro pobyt v herně, jídelně, sociálních zařízeních, šatnách nebo při pobytu venku.
   
  Aktivity dětí budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Žádáme tedy rodiče, aby zajistili dětem dostatek vhodného oblečení na pobyt venku s ohledem na aktuální počasí.
   
  Omluvy dětí z MŠ můžete provádět obvyklým způsobem (telefonicky nebo sms – 731465808, přes www stránky, mailem – msnadekance@seznam.cz) do 8:00, případně můžete omluvu sdělit zaměstnanci školy při předání dítěte.
   
  V případě dotazů, potřeby konzultace atd. preferujeme telefonický kontakt – 731465808 nebo písemný na dekanka@dekanka.cz (ředitelka), hospodarka@dekanka.cz (hospodářka školy). V případě, že potřebujete hovořit s konkrétním zaměstnancem školy (např. paní učitelkou), volejte na výše uvedený mobil. Případný osobní kontakt s pedagogem, vedením školy, hospodářkou nebo ekonomkou školy je třeba předem telefonicky domluvit na konkrétní termín.

 • INFORMACE z EKOŠOLKY

  DDobrý den, bohužel je nám moc líto, ale s ohledem na současnou situaci musíme schůzky ekotýmů, jak dětského tak "velkého" do konce školního roku zrušit. Těšíme se na všechny opět v září. Vaše koordinátorky EVVO Renata a Jindra

 • EVVO VE ŠKOLCE

  DDobrý den, tak se nám po nechtěné přestávce opět navrací provoz i program školky více méně do normálních kolejí. Dovoluji si tedy připomenout naší výzvu k návštěvě studánek. Necháváme akci otevřenou do konce školního roku. Máte li zájem můžete se zúčastnit. Informace naleznete na nástěnce ekoškolky. Děkujeme členové ekotýmu.

 • Otevření mateřské školy

  VVážení rodiče, otevření mateřských škol v městské části Praha 2 je plánované na 25.5.2020. Dovolujeme si apelovat na rodiče, že docházka do mateřské školy je primárně pro ty, kteří to opravdu potřebují a musí do zaměstnání. V nejbližších dnech budeme telefonicky kontaktovat všechny rodiče s dotazem, zda jejich dítě do konce školního roku do mateřské školy nastoupí. Po zahájení provozu (25.5.) nebude možné vaše rozhodnutí změnit. V rámci organizačních a technických možností budeme muset dopředu koncipovat celý provoz a nebude možné do něj později zasahovat a měnit ho. Děkujeme za pochopení. Zde v aktualitách budou včas zveřejněny podrobnější informace k průběhu nástupu dětí do MŠ a organizační zajištění provozu do konce školního roku. Také vás budeme informovat ohledně úhrady školného na další období nebo vrácení části poplatků na mimoškolní aktivity za druhé pololetí. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za celý kolektiv srdečně zdraví Monika Biemannová, ředitelka školy

 • Prázdninový provoz - zápis

  NNa základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1.7. do 31.8.2020. Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy: 1.7. - 17.7.2020 MŠ Viničná 1 a MŠ a ZŠ Resslova - Na Zbořenci 7; 20.7. - 31.7.2020 MŠ Španělská 16; 3.8. - 14.8.2020 MŠ Trojlístek Kladská 1 Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve všech uvedených školkách elektronicky (poštou), v termínu 8. - 25.4.2020. Bližší informace i dokumenty ke stažení máte k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ.

 • Škola v přírodě 15.5. - 22.5.2020

  VVážení rodiče, škola v přírodě ve Vřesníku se ruší. Platba vám bude vrácena na účet v plné výši.