Aktuality

Mateřská škola na Děkance
 • Aktuální informace k 23.7.2021

  VVážení rodiče,
  počínaje dnešním dnem byla jedné třídě Hygienickou stanicí hl. m. Prahy nařízena karanténa z důvodu covid pozitivního dítěte.
  Rodiče, jejichž dětí se tato skutečnost týká, byli již informováni.
  Pro ostatní třídy a děti zůstává provoz MŠ v běžném režimu.

 • Prázdninový provoz

  PPrázdninový provoz pro zapsané děti probíhá v naší mateřské škole od 19.7. do 30.7.2021

  Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím, které vydalo MŠMT dne 12.7.2021 a týkají se dětí a jejich zákonných zástupců, kteří v posledních 14 dnech před nástupem do MŠ pobývali v zahraničí.

  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
  REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE).
  Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
  Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.
  Pravidla podle ochranného opatření
  Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete ZDE.
  V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.
  Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na
  a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
  b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
  c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
  d) osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například v některých případech tzv. pendleři přes hranice).
  Pokud se na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto skutečnost doložit – ochranné opatření stanovuje taky způsob, jakým se některé skutečnosti dokazují (např. certifikát o očkování, certifikát o prodělání onemocnění Covid-19 k dispozici na ocko.uzis.cz, aplikace Tečka apod.).
  Z tohoto ochranného opatření pak také plyne povinnost pro zaměstnavatele zamezit vstupu zaměstnancům, kteří se vrátili zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním testem nebo jinými skutečnostmi (viz k tomu dále).
  Stejné povinnosti platí i pro vzdělávací instituce (mezi které se řadí většinově také školy a školská zařízení) respektive pro děti, žáky, studenty nebo účastníky (respektive pro jejich zákonné zástupce). Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna
  přítomnost ve vzdělávací instituci. Platí tedy povinnost informovat vzdělávací instituci (školu nebo školské zařízení) o cestách do zahraničí také pro děti, žáky studenty nebo účastníky vzdělávání a pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech do doby předložení negativního testu (viz k tomu dále).
  Povinnost se na děti/žáky/studenty/účastníky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce tzv. v provozu; tedy, že vykonávají ve vztahu k dotčeným dětem/žákům/studentům/účastníkům nějakou činnost a tito se jí mají účastnit. Rovněž u zaměstnance je informační povinnost významná před, respektive při návratu do práce, kdy se podmínky podle ochranného opatření ověřují.
  Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí
  Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala. V případě zemí:
  • S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)
  o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ZDE); tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
  ▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).
  • S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
  o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.
  • S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
  o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR
  * Slovy ochranného opatření: respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (např. respirátor FFP2, KN 95 – bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének.
  testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.
  Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu (čili setrvání v místě bydliště či jiném podobném místě) na nezbytně nutné minimum s výjimkou:
  a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče
  o děti,
  b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných
  finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; to neplatí pro osoby podle
  bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
  c) akutních cest do zdravotnických zařízení,
  d) cest do zařízení sociálních služeb; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
  e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
  f) pohřbů; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu)
  V případě osob, které se vrátily ze zemí extrémního rizika nákazy, je také povinnost při opuštění bydliště/izolace (ve výše odůvodněných případech) nosit respirátor* po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.
  Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách
  Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
  • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
  o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
  ▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
  o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).
  Výjimky a ústavní péče
  • Obecně jsou z povinností vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření a vztahující se k příjezdům ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem i extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vyjmuty osoby do dovršení 6 let věku (vyjma výše uvedených speciálních pravidel).
  • Dále jsou obecně z povinností vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření a vztahující se k příjezdům ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem (ale již ne extrémním rizikem!) výskytu onemocnění COVID-19 vyjmuty nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení. Další skupiny osob, na které dopadá výjimka, jsou uvedeny v bodě I.10 ochranného opatření.
  • Děti umístěné v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve středisku výchovné péče mají povinnost (příp. jejich zákonní zástupci) v případě, kdy se vracejí do zařízení nebo jsou tam nově přijímány, oznámit řediteli zařízení, že pobývaly mimo ČR v posledních 14 dnech (a v zemi se kterým rizikem), ale pouze za účelem následné samoizolace nebo zajištění testování. Zařízení nezamezuje vstupu dětem, které pobývaly mimo ČR, do doby, kdy předloží negativní test, jelikož to z povahy věci není možné; ochranné opatření nerozšiřuje zákonné důvody umožňující nepřijetí dítěte do zařízení.
  MŠMT, 12.7.2021

 • Ekoškolka

  IInformace o obhájení titulu Ekoškolka. V pátek 18.6.2021 jsme získali na slavnostním předávání v Brožíkově sále Staroměstské radnice, certifikát o obhájení titulu Ekoškolka na následující tři roky. Těšíme se se všemi na další spolupráci v následujících letech. Děkujeme rodičům a dětem z Ekotýmu, kteří odcházejí na základní školu. Koordinátorky EVVO Renata a Jindra a členové Ekotýmu.

 • Hravé in-line

  FFotky a videa z hravých in-line najdete ve fotogalerii – odkaz na galerii zde v menu.

 • Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022

  RRegistrační čísla přijatých dětí jsou zveřejněna v sekci "školka", ve složce "zápis".

 • Provoz MŠ od 3.5.2021

  VVážení rodiče,
  od 3.5.2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném provozu.
  Prosíme vás, aby dítě do MŠ nebo z MŠ doprovázela pouze jedna osoba.
  V prostorách šaten se prosíme zdržujte po nezbytně nutnou dobu.
  Dále připomínáme dezinfekci rukou ve vstupním vestibulu a samozřejmě povinnost ochrany nosu a úst respirátorem.

  Těšíme se na vás a vaše děti.

 • Provoz MŠ od 12.4.2021

  VVážení rodiče,
  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fáze rozvolňování umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4.2021 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání.
   
  Povinné testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek  od 6:30 do 8:00 (v 8:00 začínají vzdělávací aktivity). Prosíme rodiče, aby respektovali tento vymezený čas. Je třeba počítat se zdržením cca 15 minut na dobu testování dítěte. Děti budou testovány neinvazivní metodou, výtěrem z přední části nosu. Doporučujeme společně s dětmi shlédnout instruktážní video na stránkách Ministerstva školství (www.msmt.cz, https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole) a děti na testování předem pozitivně připravit.
  Dětem budou s testováním pomáhat naše paní učitelky. Pokud dítě zvládne odběr provést správně samo, bude mu to umožněno. Spolupráce a dopomoc při odběru vzorku zákonným zástupcem je možná. Pokud by dítě do MŠ doprovázela jiná osoba, je třeba tuto osobu zmocnit zákonným zástupcem ke spolupráci na provedení testu.
  Pokud dítě v posledních 90 dnech prodělalo onemocnění Covid-19 a zákonný zástupce tuto skutečnost doloží písemným potvrzením od lékaře, nebude dítě po uvedenou dobu testováno.
   
  Po provedení testu s negativním výsledkem bude dítě předáno ve vstupním vestibulu u skleněných dveří pedagogickému pracovníkovi, který ještě dítěti změří teplotu a předá jej po převlečení do třídy.
   
  Pokud se dítě nebude nadále účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční výuku. Je ovšem možné domluvit se s paní učitelkami na zaslání úkolů a to vždy 1x týdně.
   
  V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na dekanka@dekanka.cz nebo na tel: 731465808.
   
  Pokud jste se již rozhodli, že vaše dítě od 12.4.2021 za stávajících podmínek k povinnému předškolnímu vzdělávání nenastoupí, sdělte nám tuto skutečnost na výše uvedené kontakty.
   
   
  Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.
   
   
   
                                                                                           Monika Biemannová, ředitelka školy
   
   

 • Zápis na školní rok 2021/2022

  PPodrobné informace k zápisu do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 najdete zde na našich stránkách v sekci "Školka" ve složce "Zápis".
  Zápis proběhne ve dnech 10.5. a 11.5.2021 v přízemí budovy MŠ od 13:00 do 17:00 hod. na základě elektronického předzápisu a rezervace času nebo ve dnech 3.5. - 7.5. a 12.5. - 14.5.2021 po telefonické domluvě s vedním školy na konkrétní časový termín.
  Zápis proběhne za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

  V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na tel.: 731465808 nebo na e-mailu dekanka@dekanka.cz.

 • Školné březen 2021

  VVzhledem k uzavření mateřské školy v měsíci březnu je školné za tento měsíc sníženo na 0,- Kč.

 • Virtuální prohlídka školy

  PProhlídku najdete zde:
  Virtuální prohlídka MŠ Děkanka

 • Prázdninový provoz

  IInformace k prázdninovému provozu najdete v sekci "školka" ve složce "zápis k prázdninovému provozu".

 • Ošetřovné v době uzavření MŠ

  IINFORMACE K OŠETŘOVNÉMU NAJDETE ZDE: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 • Uzavření MŠ

  VVážení rodiče, z rozhodnutí vlády ČR jsou od 1.3.2021 mateřské školy uzavřeny. Toto opatření je stanoveno na dobu tří týdnů, tedy do 21.3.2021. Z důvodu nedostatku provozního personálu (karanténa, nemoc) je do odvolání přerušen i provoz školní jídelny. Doufáme, že po skončení tohoto nařízení se opět společně ve školce setkáme. Pokud si budete potřebovat vyzvednout nějaké věci vašich dětí (oblečení, obuv atd.), bude to možné v týdnu od 1.3. do 5.3. vždy od 8:00 do 12:00 hod. Od následujícího týdne to bude možné po telefonické domluvě na mobilu školky 731465808. Případné další dotazy směřujte na toto telefonní číslo nebo na dekanka@dekanka.cz. Pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání bude probíhat distanční výuka, která bude zasílána na vámi uvedené e-mailové adresy. Dovolujeme si upozornit, že účast na distanční výuce je povinná, stejně jako její prezenční forma. Pokud se dítě nemůže distanční výuky účastnit, je třeba mít neúčast řádně omluvenou (stejným způsobem jako při běžné docházce). Pro děti, které nejsou v režimu povinného předškolního vzdělávání budou paní učitelky také zasílat vzdělávací aktivity. Jejich naplňování však bude dobrovolné. Kolektiv Mš Na Děkance přeje všem pevné zdraví a klidné dny.

 • Mimořádné opatření od 25.2.2021

  MMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. Dne 22.2.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb, tj. i ve škole nebo školském zařízení. Ochranným prostředkem se pro tyto účely rozumí: • Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). • Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole.

 • Logopedie - přerušení

  VVážení rodiče, vzhledem k mimořádnému opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které platí od 25. února 2021 do odvolání, se ruší LOGOPEDIE, neboť stanovené podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest nelze s procvičováním mluvidel sloučit. Bc. Dana Jungová

 • Konec karantény

  VVážení rodiče, 23.2.2021 končí karanténní opatření nařízené hygienickou stanicí Hlavního města Prahy a školka je od tohoto dne opět otevřená. Chtěli bychom vás požádat, abyste i nadále důsledně dodržovali nastavená hygienická opatření v naší MŠ a to především DEZINFEKCI RUKOU po vstupu do budovy. Zaznamenali jsme, že ne všichni tak vždy učiní. Dále prosíme o váš DOHLED nad tím, aby si dítě ráno před vstupem do třídy dostatečně a správně UMYLO RUCE. V budově se prosíme zdržujte jen po NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU. Pokud je to možné, dítě do školky přichází nebo ze školky odchází V DOPROVODU POUZE JEDNÉ OSOBY. Předem děkujeme za spolupráci. Vaše školka.

 • Test na Covid

  VVážení rodiče, před návratem dítěte, které mělo nařízenou karanténu, zpět do mateřské školy, je třeba doložit negativní výsledek testu na COVID-19. Výsledek testu můžete přeposlat na mobil školky 731465808 nebo na e-mail dekanka@dekanka.cz.

 • Informace k ošetřovnému v době karantény

  VVážení rodiče, pokud byla Vašemu dítěti nařízena karanténa z důvodu kontaktu s Covid pozitivním zaměstnancem naší MŠ (tedy pokud bylo dítě přítomno v MŠ v době od 8.2. do 12.2.), vystaví vám ošetřovné na dítě dětský lékař. Pokud nemá dítě nařízenou karanténu, postup je následující: Na stránkách CSSZ si stáhnete formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola), či jeho část." Stáhněte si tu variantu formuláře na kterém je uvedeno, že NENAVAZUJE na předešlý měsíc. Formulář má tři části, zákonný zástupce vyplní jednu část, kde mimo jiné uvede uzavření MŠ od 15.2. do 22.2. a předá svému zaměstnavateli k dalšímu zpracování. Škola nic nepotvrzuje. Pokud by si zaměstnavatel chtěl ověřit informaci o uzavření MŠ, níže je k dispozici dokument ke stažení. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit - dekanka@dekanka.cz nebo 731465808.

  Dokument ke stažení ZDE

 • Covid-uzavření MŠ-doplnění informace

  VVážení rodiče, při odesílání informačních e-mailů od hygienické stanice jsme zjistili, že v některých případech přicházejí zprávy do spamu. Z tohoto důvodu proveďte kontrolu i spamové pošty. (Tato informace se týká pouze rodičů dětí, které jdou do karantény.)

 • Uzavření MŠ - COVID

  IInformace ze dne 14.2.2021. Z nařízení hygieny Hlavního města Prahy, je mateřská škola z důvodu výskytu Covid-19 (britská mutace) uzavřena od 15.2. do 22.2. včetně. Informace byly podány všem zákonným zástupcům telefonicky. V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na dekanka@dekanka.cz nebo od pondělí (15.2.2021) telefonicky na čísle 731465808. Karanténa se týká pouze dítěte, nikoliv rodiče nebo dalších členů domácnosti.