Aktuality

Mateřská škola na Děkance
 • Třídní schůzky

  TTřídní schůzky v jednotlivých třídách se konají dne 16.9.2021 od 17:30 hod.
  Před těmito schůzkami proběhne od 17:00 zápis na logopedická cvičení ve třídě Ježci. Logopedická cvičení jsou určená pro děti s mírnější vadou řeči, která nevyžaduje péči klinického logopeda. Více informací u Bc. Dany Jungové (třída Ježci, zástupkyně ředitelky), kontakt 731465808 nebo zastupkyne@dekanka.cz.
   
  Prosíme, na schůzky se dostavte bez dětí a dodržujte aktuální protiepidemická opatření.
   
  Těšíme se na setkání.
   
  Kolektiv Mš Na Děkance

 • Informace k zahájení školního roku 2021/2022

  PPrvní den tohoto školního roku je 1.9.2021 (středa).

  Opatření vzhledem ke COVID-19:
  Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví (MZd)
  - Dodržování zásad osobní hygieny.
  - MZd doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.
  - Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných  prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Netýká se dětí do 6 let.
  - Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS). Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.
  - Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  - MZd doporučuje, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen - prosíme tedy doprovod dítěte pouze jednou osobou a její pobyt v mateřské škole omezit na nezbytně nutnou dobu.
  - U vstupu do budovy, tříd a umývárny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  - Po příchodu a převlečení dítěte a před jeho předáním do třídy pedagogickému pracovníkovi, zajistí zákonný zástupce dohled nad důkladným umytím rukou svého dítěte.
  - V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 u dítěte škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  - Plánované plošné preventivní testování v měsíci září se dětí v mateřských školách netýká.

  Rozdělení dětí do tříd najdete zde na našich webových stránkách v sekci "třídy" ve složce "rozdělení dětí do tříd" nebo ve vstupním vestibulu MŠ.

  Od dnešního dne (23.8.2021) je v platnosti nové přístupové heslo pro tento školní rok.

  Doporučujeme všem rodičům, aby si ve třídě svého dítěte zaregistrovali e-mailovou adresu pro zasílání důležitých informací z MŠ.

  Dále upozorňujeme na možnost volby "omluvy z docházky" zde přes naše webové stránky.

  Těšíme se na setkání, kolektiv MŠ Na Děkance